Y Broses Ymgeisio

Mae nifer o gamau i'r broses ymgeisio:

Ffurflen gais

Er mwyn llwyddo ar y cam hwn, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais yn seiliedig ar gymwyseddau. Os byddwch yn llwyddo yn y meini prawf cymhwysedd, byddwn yn asesu eich atebion i'r cwestiynau sy'n seiliedig ar gymwyseddau. Ceisiwch ateb y cwestiynau mor ofalus a llawn ag y gallwch. Cofiwch wirio eich sillafu a'ch gramadeg; caiff ceisiadau sydd â mwy na deg camgymeriad sillafu a gramadeg eu gwrthod.

Y ganolfan asesu

Os byddwch yn llwyddo ar y cam ffurflen gais, y cam nesaf yw mynychu canolfan asesu genedlaethol (a elwir yn SEARCH). Bydd y sesiwn yn cynnwys pedwar ymarfer chwarae-rôl rhyngweithiol; dau ymarfer ysgrifenedig; prawf gallu llafar; prawf gallu rhifedd, a chyfweliad yn seiliedig ar gymwyseddau.

Gyda'i gilydd, bydd yr ymarferion hyn yn profi eich gallu i feddwl yn gyflym, gan wneud penderfyniadau cyflym yn seiliedig ar farn gadarn. Byddwn hefyd yn gallu asesu eich sgiliau mathemateg a llythrennedd.  Bydd y sesiwn yn y ganolfan asesu yn para tua phum awr.

Bydd angen i chi ennill cyfanswm sgôr o 50% yn eich sesiwn yn y ganolfan asesu (dyma'r marc llwyddo cenedlaethol). Bydd hefyd angen i chi fodloni'r safonau gofynnol ym meysydd cymhwysedd 'Gweithio gydag Eraill', 'Cyfathrebu ar Lafar' a 'Chyfathrebu Ysgrifenedig'.

Gwiriadau Cyn Penodi

Yn ogystal â'ch sesiwn yn y ganolfan asesu, gofynnir i chi ymgymryd ag asesiad o fewn yr Heddlu/proses gyfweld. Os byddwch yn llwyddo ar y cam hwn, gofynnir i chi hefyd lwyddo mewn prawf ffitrwydd, prawf cyffuriau (gan ddefnyddio sampl gwallt) a phrawf meddygol, yn ogystal â chyflwyno hanes cyflogaeth tair blynedd a mynd drwy broses fetio diogelwch fanwl.

Fel rhan o'r broses fetio, gofynnir i ymgeiswyr roi sampl DNA (swab o'r geg) a'u holion bysedd, a gaiff eu gwirio yn erbyn cronfa ddata genedlaethol.

Gall y gwiriadau cyn penodi hyn gymryd rhwng tri a chwe mis. Byddwch yn ymwybodol bod yn rhaid i chi fynychu unrhyw apwyntiadau yn eich amser eich hun, gan gynnwys eich apwyntiad i fesur ar gyfer eich lifrai.

Penodiad llwyddiannus

Ar ôl i chi gwblhau'r holl wiriadau cyn penodi, caiff lle ei neilltuo i chi pan fyddwn yn derbyn staff newydd nesaf.