Cyflog a Buddiannau

Pan fyddwch yn ymuno â Heddlu Gwent fel Swyddog yr Heddlu, byddwn yn sicrhau y gallwch fanteisio ar amrywiaeth o fuddiannau.

Cyflog

Bydd ymgeiswyr sy'n meddu ar wybodaeth, profiad a chymwysterau perthnasol, megis Tystysgrif mewn Gwybodaeth am Blismona (CKP) yn dechrau ar £23,124. Fodd bynnag, gall y rhai nad ydynt yn meddu ar hynny gyflwyno cais am y rôl gyda chyflog cychwynnol o £19,971.

Mae'r cyflog hwn yn seiliedig ar weithio rôl amser llawn (40 awr yr wythnos); mae cynyddrannau cyflog yn berthnasol wrth i chi ddatblygu, yn amodol ar berfformiad boddhaol.

Gwyliau Blynyddol

Mae nifer y gwyliau blynyddol yn dechrau ar 22 diwrnod ac yn cynyddu i 30 diwrnod, gan ddibynnu ar hyd eich gwasanaeth. Byddwch hefyd yn cael 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus/gwyliau banc statudol, gan eu cymryd ar y diwrnodau dynodedig neu, os bydd y rhain yn disgyn ar un o'ch diwrnodau gwaith, bydd gennych yr hawl i gymryd diwrnod o wyliau ar ddiwrnod arall.

Caiff cyflogeion rhan amser gymryd gwyliau banc ar sail pro rata.

Cynllun Taleb Gofal Plant

Os ydych yn defnyddio gwasanaethau gofal plant cofrestredig neu gymeradwy, gallwch ddewis cymryd rhan o'ch cyflog mewn Talebau Gofal Plant, sy'n rhydd o dreth ac Yswiriant Gwladol (NI), i dalu amdano. Mae hyn yn golygu y byddwch yn cael gwerth ychwanegol o'ch cyflog bob mis.

Ffederasiwn Heddlu Gwent

Os byddwch yn dewis ymuno â Ffederasiwn Heddlu Gwent, gallwch ddewis ymuno â chynllun Yswiriant Bywyd gyda dyfarndaliadau yn daladwy i'ch priod neu'ch partner, ac i unrhyw ddibynyddion eraill.

Yn ogystal â threfnu yswiriant rhag afiechyd difrifol a salwch, gallwch drefnu yswiriant ar gyfradd ffafriol, er mwyn talu unrhyw gostau cyfreithiol sy'n gysylltiedig â'ch swydd, ac i fanteisio ar y cyfleusterau adsefydlu gorau.

Absenoldeb Mamolaeth/Absenoldeb Mabwysiadu

Mae gennym bolisi Absenoldeb Mamolaeth gweithredol llawn sydd ar gael i holl gyflogeion Heddlu Gwent. Rydym hefyd yn cynnig polisi Absenoldeb Mabwysiadu.

Cyfanswm o 52 wythnos o absenoldeb mamolaeth, 18 wythnos o gyflog llawn, 21 wythnos o Dâl Mamolaeth Statudol, 13 wythnos yn ddi-dâl. Mae hwn yn amodol ar hyd eich gwasanaeth.

Cynllun pensiwn

Gallwch fanteisio ar fanteision cynllun pensiwn cyfrannol, sy'n Gynllun Enillion Gyrfa Cyfartalog wedi'i Hailbrisio (CARE).

Lles

Rydym yn cynnig Uned Iechyd a Lles Galwedigaethol er mwyn helpu i gynnal eich iechyd corfforol a seicolegol tra eich bod yn y gwaith. Mae'r gwasanaeth yn hollol gyfrinachol a hefyd yn cynnwys gwasanaeth cwnsela.