Y Broses Ymgeisio

Ffurflen Gais

I lwyddo ar y cam hwn, mae angen i chi lenwi ffurflen gais yn seiliedig ar gymhwysedd. Os byddwch yn llwyddo yn y meini prawf cymhwysedd sylfaenol sydd wedi ei drafod eisoes, byddwn yn asesu eich atebion i'r cwestiynau ar sail cymhwysedd. Ceisiwch ateb y cwestiynau mor ofalus â llawn ag y gallwch. Gwiriwch eich sillafu a'ch gramadeg; caiff ceisiadau gyda mwy na deg gwall sillafu a gramadeg eu gwrthod.

Proses Gyfweld

Os ydych yn llwyddiannus ar y cam Ymgeisio, cewch eich gwahodd i gyfweliad gyda'r Heddlu.

Gwiriadau Cyn Penodi

Cyn eich penodi, bydd gofyn i chi lwyddo mewn prawf ffitrwydd, prawf cyffuriau a phrawf meddygol, yn ogystal â rhoi cefndir geirda tair blynedd a llwyddo mewn proses fetio diogelwch trylwyr. Fel rhan o'r broses fetio, mae gofyn i ymgeiswyr roi sampl DNA (swab o'r geg) ac olion bysedd, a chânt eu gwirio yn erbyn cronfa ddata cenedlaethol.

Gall y gwiriadau cyn penodi hyn weithiau gymryd rhwng tri a chwe mis. Dylech fod yn ymwybodol, fod yn rhaid i chi fynychu unrhyw apwyntiadau yn eich amser eich hun, yn cynnwys apwyntiad i fesur eich lifrai.

Penodiad Llwyddiannus

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r holl wiriadau cyn penodi, cewch le ar y cwrs hyfforddi nesaf sydd ar gael.

Dyddiadau Allweddol

Bydd y rhain ar gael maes o law.