Cyflog a Buddiannau

Pan fyddwch yn ymuno â Heddlu Gwent fel Swyddogion Cymorth Cymunedol, bydd amrywiaeth eang o fuddiannau ar gael i chi.

Cyflog
Mae pob Swyddogion Cymorth Cymunedol yn dechrau ar gyflog o £19,521 sy'n cynyddu i £21,618. Yn ychwanegol bydd gennych hawl i lwfans sifft benodol a chewch hawlio taliadau ychwanegol am weithio ar y penwythnos.

Gwyliau Blynyddol
Mae lwfans gwyliau blynyddol yn dechrau ar 22 diwrnod, ac yn codi i 27 diwrnod, yn dibynnu ar hyd eich gwasanaeth.

Gwyliau'r Banc
Mae Heddlu Gwent yn caniatáu wyth diwrnod o wyliau cyhoeddus/g?yl y banc statudol, wedi'u pennu gan Lywodraeth y DU, fel a ganlyn:

  • Dydd Calan              
  • Dydd Gwener Y Groglith        
  • Dydd Llun Y Pasg              
  • Calan Mai
  • G?yl Banc y Gwanwyn
  • G?yl Banc mis Awst
  • Dydd Nadolig                
  • G?yl San Steffan

Mae gan Swyddogion Cymorth Cymunedol yr hawl i gymryd y gwyliau hyn yn ychwanegol i'w gwyliau blynyddol, a byddant yn cymryd y gwyliau ar y diwrnod dynodedig neu os yw'n ofynnol iddynt weithio ar ?yl y banc, byddant yn gallu eu cymryd ar ddiwrnod arall wedi'i awdurdodi.

Mae swyddogion rhan amser yn cael gwyliau'r banc ar sail pro rata.

Cynllun Talebau Gofal Plant
Os ydych yn defnyddio gofal plant cofrestredig neu wedi'i gymeradwyo, gallwch ddewis cymryd rhan o'ch cyflog mewn Talebau Gofal Plant i dalu amdano, sydd yn rhydd o dreth ac Yswiriant Gwladol. Mae hyn yn golygu eich bod yn cael gwerth ychwanegol o'ch pecyn cyflog bob mis.

Absenoldeb Mamolaeth / Absenoldeb Mabwysiadu
Mae gennym bolisi galwedigaethol Absenoldeb Mamolaeth llawn ar gael i bob cyflogai Heddlu Gwent. Rydym hefyd yn cynnig polisi Absenoldeb Mabwysiadu.

Yn amodol ar hyd gwasanaeth, mae gan staff yr Heddlu hawl i 6 wythnos o dâl ar 90%, 12 wythnos o Dâl Mamolaeth statudol a hanner cyflog a 21 wythnos o Dâl Mamolaeth Statudol. Bydd y 13 wythnos sy'n weddill yn ddi-dâl.

Cynllun Pensiwn
Byddwch yn mwynhau'r manteision o gynllun pensiwn cyfrannol.

Llesiant
Mae Heddlu Gwent yn cynnig Uned Iechyd Galwedigaethol a Lles i helpu i gynnal eich iechyd ffisegol a seicogymdeithasol tra byddwch yn gweithio. Mae'r Gwasanaeth yn hollol gyfrinachol, a hefyd yn cynnwys gwasanaeth cwnsela.