Swyddogion Cymorth Cymunedol

Mae Swyddogion Cymorth Cymunedol (CSOs) yn ennyn hyder ar strydoedd Gwent ac maent yn gyswllt hanfodol yn y gymuned.

Maent yn ceisio gwneud ein cymunedau'n fwy diogel ac yn gryfach drwy gyflawni un o'r rolau mwyaf heriol yn yr Heddlu modern.

Ni all CSOs wneud arestiadau ac nid ydynt yn cario gefynnau nac eitemau eraill sydd gan Swyddogion yr Heddlu. Maent yn dibynnu ar y gallu i ddeall a chyfathrebu gyda rhai o'r bobl fwyaf heriol mewn rhai o'r sefyllfaoedd mwyaf anodd.

O ganlyniad rydym yn edrych am rinweddau arbennig.

Allwch chi?

Rhowch eich hun yn esgidiau CSO. Meddyliwch sut y byddwch chi'n ymdopi â gwahanol sefyllfaoedd? Beth fyddech chi'n ei ddweud wrth gr?p o bobl feddw yn creu niwsans ar y stryd? Sut fyddech chi'n siarad â chwpl mewn oed sydd wedi dioddef lladrad yn ddiweddar? Sut fyddech chi'n mynd at gr?p o bobl ifanc ar feiciau oddi ar y ffordd?

Mae CSOs yn gweithio o fewn timau plismona yn y gymdogaeth er mwyn helpu i ddatrys materion lleol wrth fynd o amgylch y gymuned, yn cwrdd â phobl a chynnig cyngor a chefnogaeth i bobl sy'n byw ac yn gweithio yn y gymdogaeth.

Mae CSOs ymdrin â mân droseddau ac yn cefnogi plismona rheng flaen. Nid ydynt yn gwneud arestiadau, yn cynnal cyfweliadau, yn ymdrin â charcharorion nac yn ymchwilio i droseddau difrifol.

Beth allwch chi ei ddisgwyl?

Fel CSO bydd disgwyl i chi:

  • Bod ar batrôl o fewn eich cymuned, wrth ddod i adnabod preswylwyr
  • Cefnogi timau plismona yn y gymdogaeth i ddatrys problemau lleol
  • Ymweld â chartrefi i gasglu gwybodaeth a chynnig tawelwch meddwl yn dilyn trosedd neu ddigwyddiad
  • Cysylltu â phobl allweddol yn y gymuned, megis arweinwyr grwpiau lleol a chrefyddau
  • Diogelu lleoliadau troseddau
  • Casglu tystiolaeth teledu cylch cyfyng
  • Rhoi cyngor ar atal troseddau a diogelwch personol
  • Gweithredu fel tystion proffesiynol, gan fynd i'r llys lle y bo angen
  • Ymgysylltu â phobl ifanc, gan greu cydberthnasau gwerthfawr

Fel y gwelwch, mae rôl CSOs yn hynod o bwysig yn ein cymunedau ac yn hanfodol i Heddlu Gwent.