Y Broses Ymgeisio

Ffurflen Gais

I lwyddo ar y cam hwn, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais ar sail cymhwysedd. Os byddwch yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd sylfaenol a drafodwyd eisoes, byddwn yn asesu eich atebion i'r cwestiynau ar sail cymhwysedd. Ceisiwch ateb y cwestiynau mor ofalus a llawn ag y gallwch. Gwiriwch eich sillafu a'ch gramadeg: caiff ceisiadau â mwy na deg gwall sillafu a gramadeg eu gwrthod.

Canolfan Asesu (os ydych yn gwneud cais am rôl Ystafell Gyfathrebu)

Os ydych yn gwneud cais am rôl Gweithredwr Ystafell Gyfathrebu, bydd angen i chi lwyddo mewn sesiwn canolfan asesu cyn cael gwahoddiad i gyfweliad.

Bydd y ganolfan asesu yn dechrau gyda gweithgaredd i dorri'r iâ - ni fydd yn cyfrannu at y marciau, ond mae wedi'i ddylunio i gyflwyno ymgeiswyr a staff a'u helpu i ymlacio.  Ar ôl hyn, disgwylir i chi gwblhau pedwar gweithgaredd asesu gwahanol. Caiff pob un ei esbonio'n llawn i chi ar y pryd. 

  • Mae'r asesiad cyntaf wedi'i ddylunio i brofi eich gallu i dynnu gwybodaeth berthnasol o alwadau ffôn wedi'u hefelychu a'i chofnodi
  • Mae'r ail asesiad yn profi eich proses rhesymeg meddwl.  Bydd angen i chi asesu sefyllfaoedd a defnyddio eich barn er mwyn mesur y sefyllfa yn erbyn meini prawf penodol
  • Mae'r trydydd yn profi eich gallu i amldasgio, lle disgwylir i chi wrando ar wybodaeth, gan godi'r darnau perthnasol wrth ei chofnodi'n gywir ar yr un pryd a phenderfynu ar y man cywir i'w chofnodi
  • Mae'r pedwerydd yn profi eich sgiliau gwrando a bysellfwrdd lle byddwch yn gwrando ar drawsgrifiad y bydd yn ofynnol i chi ei deipio ar oddeutu 30 gair y funud.  Bydd camgymeriadau sillafu yn cael eu cosbi yn y gweithgaredd hwn

Cyfweliad ar Sail Cymhwysedd

Bydd hwn yn gyfweliad ar sail cymhwysedd yn unol â'r cymwyseddau a hysbysebwyd sy'n berthnasol i'r rôl, a gynhelir gan banel o dri.

Gwiriadau Cyn Penodi

Ar ôl cael cyfweliad, bydd angen i chi roi cefndir geirda tair blynedd a llwyddo mewn proses fetio diogelwch drylwyr. Yn ogystal, ar gyfer rhai rolau, gall fod yn ofynnol i chi gael Archwiliad Iechyd er mwyn sicrhau bod unrhyw addasiadau rhesymol yn cael eu hargymell a'u trefnu cyn penodi.

Penodiad Llwyddiannus

Ar ôl i chi gwblhau pob gwiriad cyn cyflogaeth, byddwn yn cysylltu â chi a'r adran er mwyn trefnu dyddiad dechrau addas.