Cyflog a Buddiannau

Pan fyddwch yn ymuno â Heddlu Gwent, byddwn yn trefnu bod amrywiaeth eang o fuddiannau ar gael i chi.

Gwyliau Blynyddol

Mae lwfans gwyliau blynyddol yn dibynnu ar eich gradd.

Ar gyfer rôl weinyddol, mae lwfans gwyliau blynyddol yn dechrau ar 22 ddiwrnod, ac yn codi i 27 diwrnod, gan ddibynnu ar hyd eich gwasanaeth. Mewn rolau gradd uwch, cynyddir y lwfans gwyliau blynyddol.

Gwyliau Banc

Mae Heddlu Gwent yn caniatáu wyth diwrnod o wyliau cyhoeddus/banc statudol, wedi'u pennu ymlaen llaw gan Lywodraeth y DU, fel a ganlyn:

  • Dydd Calan                     
  • Dydd Gwener y Groglith
  • Dydd Llun y Pasg                      
  • Calan Mai                                 
  • G?yl Banc y Gwanwyn  
  • G?yl Banc mis Awst
  • Dydd Nadolig                       
  • G?yl San Steffan                           

Caiff gweithwyr rhan-amser gymryd gwyliau banc ar sail pro rata.

Cynllun Talebau Gofal Plant

Os ydych yn defnyddio gofal plant cofrestredig neu gymeradwy, gallwch ddewis cymryd rhan o'ch cyflog mewn Talebau Gofal Plant i dalu amdano, sydd heb dreth ac Yswiriant Gwladol. Mae hyn yn golygu eich bod yn cael gwerth ychwanegol o'ch pecyn cyflog bob mis.

Cynllun Beicio i'r Gwaith

Mae'r Cynllun Beicio i'r Gwaith yn eich galluogi i gael beic a/neu ategolion beicio i'w defnyddio er mwyn beicio i'r gwaith wrth wneud arbedion treth ac Yswiriant Gwladol. Rydych yn rhentu'r beic a'r cyfarpar beicio o'ch dewis drwy aberth cyflog Heddlu Gwent.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae ein hamcanion Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn cael eu gweithredu drwy Fwrdd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth sefydledig. Mae hyn yn dangos ein hymrwymiad i sicrhau ein bod yn trin ein cydweithwyr a'r cyhoedd â thegwch, urddas a pharch bob amser.

Amrywiaeth

Mae'r cymdeithasau canlynol wedi'u sefydlu er mwyn cefnogi grwpiau amrywiol. Cymdeithas Menywod, Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig, LGBT Heddlu Gwent.

Strategaeth Iechyd a Lles

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, rydym wedi cyrraedd Safon Aur Llywodraeth Cymru.

Absenoldeb Mamolaeth/Absenoldeb Mabwysiadu

Mae gennym bolisi galwedigaethol Absenoldeb Mamolaeth llawn sydd ar gael i holl gyflogeion Heddlu Gwent. Rydym hefyd yn cynnig polisi Absenoldeb Mabwysiadu. Yn amodol ar hyd gwasanaeth, mae gan staff yr heddlu hawl i 6 wythnos ar gyflog o 90%, 12 wythnos ar Gyflog Mamolaeth Statudol a hanner cyflog ac 21 wythnos ar Gyflog Mamolaeth Statudol. Yna, mae hawl i 13 wythnos heb gyflog.

Cynllun Pensiwn

Caiff gweithwyr ymuno â'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol; cynllun pensiwn cyfrannol yw hwn.

Cyfnod Prawf

Mae'r rhan fwyaf o swyddi Staff yr Heddlu yn destun cyfnod prawf o chwe mis.

Undeb Llafur

Undeb llafur cydnabyddedig Heddlu Gwent yw Unsain.

Lles

Mae Heddlu Gwent yn cynnig Uned Iechyd Galwedigaethol a Lles i'ch helpu i gynnal eich iechyd corfforol a seicogymdeithasol tra byddwch yn gweithio. Mae'r Gwasanaeth yn hollol gyfrinachol, a hefyd yn cynnwys gwasanaeth cwnsela.

Cydbwysedd Bywyd a Gwaith/Gweithio Hyblyg

Mae Heddlu Gwent yn cydnabod pwysigrwydd cydbwysedd bywyd a gwaith ac mae ganddo bolisïau da ar gyfer mamolaeth/tadolaeth, gwyliau rhieni a rennir, amser o'r gwaith ar gyfer dibynyddion, gostwng oriau gwaith yn wirfoddol, hawl i wneud cais i weithio'n hyblyg a rhannu swydd.

Oriau Gwaith

Gan ddibynnu ar y rôl rydych yn gwneud cais amdani, bydd oriau gwaith amrywiol. Bydd rhai rolau, megis yn Ystafell Gyfathrebu'r Heddlu, ar sail patrwm sifftiau penodedig, tra bydd llawer o rolau swyddfa (hyd at swyddi Prif Swyddog) yn cynnig buddiant gweithio oriau hyblyg.

Buddiannau Ychwanegol

Gall staff Heddlu Gwent ymuno â nifer o gampfeydd am bris gostyngol mewn lleoliadau amrywiol ledled Gwent, yn ogystal â chael gostyngiadau mewn bwytai a siopau cludfwyd.