Staff yr Heddlu

Yn Recriwtio Nawr

Ymunwch â'r Tîm

Yn ogystal â'r Swyddogion mewn lifrai a Ditectifs sy'n gwarchod ein cymunedau ac yn rhoi sicrwydd iddynt, mae tîm o staff proffesiynol sy'n cefnogi plismona rheng flaen.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i Heddlu Gwent, ond nad ydych yn gweld eich hun yn Swyddog, gallai rôl staff yr heddlu fod yn ddelfrydol i chi - yn enwedig os gallwch gynnig sgiliau neu brofiad arbenigol.

Cyfraniad Hynod Werthfawr

Mae staff yr heddlu yn rhan gwbl integredig a hanfodol o'r sefydliad. Maent yn gwneud cyfraniadau hollbwysig ar bob lefel o bob un adran. Yn fyr, ni fyddem yn bodoli hebddynt.

Profiad Llawn Boddhad - Ym Mhob Ffordd

Ymunwch â thîm staff Heddlu Gwent a chewch hyfforddiant a buddiannau o'r radd flaenaf, ynghyd â'r boddhad gwirioneddol a ddaw o wybod bod yr hyn rydych yn ei wneud bob dydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i'r gymuned.

Y Rolau Gwahanol

O Gyfrifyddiaeth i Weinyddiaeth, o Gyllid i Fforenseg, o AD i TG ac Iechyd Galwedigaethol i Gefnogaeth Weithredol, mae pob aelod o'r tîm yn gwarchod y gymuned ac yn rhoi sicrwydd iddi.

Mae amrywiaeth eang o rolau ar gael o lefel mynediad i uwch reolwyr ac mae'n ddigon posibl y bydd un yn taro deuddeg!

I gael manylion am y rolau sydd ar gael ar hyn o bryd, edrychwch ar ein hadran Swyddi gwag.