Ein Swyddogion Heddlu Bach allan ar batrôl yn Ringland

Heddiw, ddydd Llun 12 Chwefror 2018, mae ein Swyddogion Heddlu Bach wedi bod allan ar batrôl yn Ringland.

Dechreuodd y diwrnod o weithredu yng Nghanolfan Ringland ac yn Cot Farm Close lle y cymerodd y swyddogion bach ran mewn gweithgaredd "Casglu Sbwriel, Cadw'n Heini". Ar y cyd â'n swyddogion, ein partneriaid a'r gymuned leol, aethant ati i glirio sbwriel y gellid ei ddefnyddio i gynnau tanau bwriadol, gan gadw'n ffit a chofnodi camau ar gamfesuryddion fel rhan o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Ym mis Hydref y llynedd, lansiwyd cynllun Swyddogion 'Heddlu Bach' yng Ngwent. Hwn oedd y cynllun cyntaf o'i fath yng Nghymru ac mae'n dilyn rhaglen ymgysylltu a gafodd ei chreu a'i datblygu gan PC Craig Johnson o Heddlu Durham ar gyfer plant rhwng 9 ac 11 oed. Lansiwyd y cynllun eisoes yn Durham, Glannau Mersi, Northumbria, Dyffryn Tafwys a Swydd Lincoln.

Dewiswyd tair ysgol o Gasnewydd i fabwysiadu'r cynllun yn gyntaf, gyda 58 o ddisgyblion o Ysgol Gynradd Millbrook, Ysgol Gynradd Ringland ac Ysgol Gynradd Pillgwenlli yn cymryd rhan.

Mae gan y disgyblion wisg â brand Heddlu Bach eu hunain. Gwnaeth y disgyblion enwebu eu hunain am y rolau, wynebu proses ymgeisio ac, mewn rhai achosion, cyfweliad. Mae'r swyddogion bach wedi bod i weld hyfforddiant ar bethau megis driliau, hyfforddiant trefn gyhoeddus, Ystafell Reoli'r Heddlu a hyfforddiant Taser (o bell, wrth gwrs!).

Meddai'r Arolygydd Sarah Davies: "Mae'n hyfryd gweld ein Swyddogion Heddlu Bach ar batrôl yn Ringland gyda'n hasiantaethau partner. Mae hwn yn gyfle gwych i'r Swyddogion Heddlu Bach helpu i wneud gwahaniaeth yn eu cymuned ac addysgu eu cyd-ddisgyblion yn eu hysgolion. Mae'r adborth hyd yma wedi bod mor gadarnhaol gan yr ysgolion a'r gymuned - mae diwrnodau fel heddiw yn rhoi boddhad mewn llawer o ffyrdd ac rwyf wir yn gallu gweld eu bod yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i'r ardal."