Y Protocol Herbert

Cafodd protocol newydd ar gyfer pobl sydd ar goll sy'n byw gyda Dementia ei lansio gyntaf ym Mlaenau Gwent ac mae wedi cael ei roi ar waith ledled Gwent.

Mae 'Protocol Herbert' (wedi'i enwi ar ôl George Herbert, cyn-filwr rhyfel o laniad Normandi, a oedd yn byw gyda Dementia) yn gofyn i ofalwyr, aelodau o'r teulu a ffrindiau i gwblhau ffurflen, yn cofnodi'r holl fanylion hanfodol am eu hanwylyd fel meddyginiaeth sy'n ofynnol, rhifau ffôn symudol, lleoedd y cawsant eu darganfod yn flaenorol, a lluniau ac ati. Gall y wybodaeth hon gael ei rhannu yn gyflym â'r asiantaethau perthnasol os caiff eu hanwylyd ei gofnodi yn berson sydd ar goll.

Nid oes dim sy'n peri mwy o ofid neu drallod na phan fydd anwylyd neu ffrind yn mynd ar goll neu'n peidio â dychwelyd adref pan ddisgwylir iddynt. Ar gyfer pobl sy'n byw neu'n gofalu am rywun â Dementia, gall hyn fod yn eithaf cyffredin. Mae Protocol Herbert yn annog cartrefi gofal, gofalwyr, teuluoedd, ffrindiau neu gymdogion i gofnodi gwybodaeth am y person â Dementia a allai helpu'r Heddlu i ddod o hyd iddynt os byddant yn mynd ar goll.

Dywedodd Arweinydd Heddlu Gwent: "Mae ymchwil i Ddementia yn dangos bod rhieni sy'n dioddef gyda'r cyflwr hwn yn aml iawn yn ail-ymweld â mannau roeddynt yn arfer bod yn gyfarwydd â nhw llawer o flynyddoedd yn ôl. Rwy'n gobeithio y bydd y cynllun newydd hwn yn ein galluogi i roi gwasanaeth cyflymach, mwy effeithiol, nid yn unig i'r unigolion ond hefyd i deuluoedd y rheini sy'n dioddef o'r cyflwr hwn."

Os oes gennych anwylyd sy'n byw â Dementia ac rydych yn pryderu y byddant yn mynd ar goll, cysylltwch â'ch Swyddogion Cymorth Cymunedol lleol a fydd yn eich cynorthwyo i gwblhau'r ffurflenni.