Trwyddedu Arfau Tanio

Mae'r tudalennau canlynol yn cynnig cyngor ac arweiniad ar gyfer rhoi ac adnewyddu Tystysgrifau Arfau Tanio, Drylliau a Ffrwydron, Gwerthwyr Arfau Tanio Cofrestredig a Chlybiau Saethu Targed a Gymeradwywyd gan y Swyddfa Gartref ledled Gwent.

Mae'r Adran Trwyddedu Arfau Tanio yn gyfrifol am roi'r tystysgrifau canlynol i drigolion Gwent:

  • Tystysgrifau Arfau Tanio
  • Tystysgrifau Drylliau
  • Tystysgrifau Ffrwydron
  • Tystysgrifau Ewropeaidd
  • Trwyddedau ymwelwyr
  • Tystysgrifau Cwmnïau Gwerthu Arfau Tanio Cofrestredig
  • Tystysgrifau dros dro ar gyfer drylliau ac arfau tanio

Gellir lawrlwytho ffurflenni cais o Ffurflenni Ar-lein.

Mae Heddlu Gwent yn cynnal diwrnodau agored rheolaidd ar gyfer deiliaid tystysgrifau presennol a darpar ddeiliaid tystysgrifau mewn lleoliadau gwahanol ledled Gwent. Mae Swyddogion Ymholiadau Arfau Tân a Staff Cymorth Gweinyddol yn bresennol er mwyn cynorthwyo ag unrhyw ymholiadau. Caiff y rhain eu hysbysebu ar dudalennau Twitter a Facebook Heddlu Gwent.

Mae rhagor o wybodaeth a chanllawiau ar gael drwy’r dolenni canlynol:

Mae’r Adran Trwyddedu Arfau Tanio wedi’i lleoli ym Mhencadlys yr Heddlu, Croesyceiliog.

Mae’r Adran Trwyddedu Arfau Tanio yn cynnwys Uwch Swyddog Ymholiadau Arfau Tanio, pum Cynorthwyydd Gweinyddol a thri Swyddog Ymholiadau Arfau Tanio (y mae un ohonynt hefyd yn Swyddog Cyswllt Ffrwydron).

UWCH SWYDDOG YMHOLIADAU ARFAU TANIO
Gina Gossman
Ffôn (01495) 745 492
e-bost: [email protected]

CYNORTHWYWYR GWEINYDDOL

Ffôn: Dydd Llun i ddydd Gwener: 08:00 - 16:00 
(01495) 745 445
 

Rhoi Tystysgrif Arfau Tanio £88.00
Adnewyddu Tystysgrif Arfau Tanio £62.00
Amnewid Tystysgrif Arfau Tanio £4.00
Rhoi Tystysgrif Dryll £79.50
Adnewyddu Tystysgrif Dryll £49.00
Amnewid Tystysgrif Dryll £4.00
Rhoi Tystysgrif Gyd-derfynol Dryll £90.00
Adnewyddu Tystysgrif Gyd-derfynol Dryll £65.00
Rhoi Tystysgrif Arfau Tanio Ymwelwyr (Cais Unigol) £20.00
Rhoi Tystysgrif Arfau Tanio Ymwelwyr (Gr?p o 6 neu ragor) £100.00
Cymeradwyaeth Clwb y Swyddfa Gartref £84.00
Rhoi Tystysgrif Gwerthwr Arfau Tanio Cofrestredig £200.00
Adnewyddu Gwerthwr Arfau Tanio Cofrestredig £200.00
Lle busnes ychwanegol Gwerthwr Arfau Tanio Cofrestredig £12.00
Ffeiriau ac Arddangosfeydd Gwerthwyr Arfau Tanio Cofrestredig £13.00
Adnewyddu a Rhoi Trwydded Amgueddfa Arfau Tanio £200.00

Cymeradwyo Ceisiadau

Ar bob cais am Dystysgrif Dryll a Thystysgrif Arf Tanio mae cwestiwn yn gofyn: 'A ydych wedi cael eich collfarnu o unrhyw drosedd?' Bydd angen rhoi manylion llawn os mai 'Ydw' yw'r ateb i'r cwestiwn hwn. Rhoddir y canllaw ar gwblhau'r adran hon isod.

Canllaw

Wrth ateb y cwestiwn hwn nid oes gennych yr hawl i atal gwybodaeth am unrhyw drosedd. Mae hyn yn cynnwys troseddau moduro, collfarnau y tu allan i Brydain Fawr, ac, yn rhinwedd Gorchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975, gollfarnau sydd wedi'u disbyddu o dan Ddeddf 1974. Mae rhyddhad amodol a rhyddhad diamod yn cyfrif fel collfarnau at y diben hwn.

Adnewyddu Ceisiadau

Gofynnir yr un cwestiwn ar bob cais i adnewyddu tystysgrif ac mae'r canllaw yn aros yr un fath ond, ar adeg adnewyddu, dim ond manylion collfarnau sydd wedi'u rhoi ers y dystysgrif bresennol y bydd angen eu nodi.