Cynllun Datgelu Trais Domestig (Cyfraith Claire)

Nod y cynllun hwn yw cynnig dull ffurfiol o wneud ymholiadau ynghylch eich partner os ydych yn poeni y gall fod wedi bod yn dreisgar yn y gorffennol.

Os yw gwiriadau'r heddlu'n dangos bod gan eich partner hanes o ymddygiad treisgar, neu fod gwybodaeth arall sy'n awgrymu eich bod mewn perygl o bosibl oherwydd eich partner, bydd yr Heddlu'n ystyried rhannu'r wybodaeth gyda chi.

Nod y cynllun yw eich helpu i wneud penderfyniad mwy hyddysg o ran a ydych am barhau â pherthynas, ac mae'n cynnig cymorth a chefnogaeth bellach i chi pan fyddwch yn gwneud y dewis hwnnw.

Gall trydydd parti hefyd wneud ymholiadau drwy Gynllun Cyfraith Clare am unigolyn sydd mewn perthynas â rhywun mae'n ei adnabod, ac mae'n poeni efallai bod yr unigolyn yn dreisgar tuag at ei bartner.

Bydd yr Heddlu yn ystyried rhannu gwybodaeth â'r person(au) gorau i ddiogelu'r dioddefwr posibl.

Bydd yr heddlu yn trafod eich pryderon â chi ac yn penderfynu p'un a yw'n briodol i chi gael rhagor o wybodaeth i helpu diogelu'r person sydd mewn perthynas â'r unigolyn rydych chi'n poeni amdano. Mae hyn yn rhoi help a chymorth i gynorthwyo'r dioddefwr posibl i wneud y penderfyniad hyddysg hwnnw. Mae'r cynllun ar gael i unrhyw un, waeth beth fo'u rhyw neu eu rhywioldeb.

Gellir gwneud ceisiadau drwy fynd i'ch Gorsaf Heddlu leol, neu drwy ffonio 101.