Meini Prawf Cymhwysedd

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o wahanol gefndiroedd, diwylliannau, crefyddau, oedran, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol. Fodd bynnag, mae rhai amodau cymhwysedd y mae angen i bob ymgeiswyr eu bodloni, felly, bydd angen i chi sicrhau eich bod yn bodloni ein gofynion cyn cyflwyno cais. 

Rhaid eich bod yn 18 oed neu drosodd i wneud cais, a dylai ymgeiswyr fod yn Ddinasyddion Prydeinig, neu'n ddeiliad pasport o Aelod-Wladwriaeth lawn o'r UE. Gallwch hefyd wneud cais os ydych yn ddinesydd y Gymanwlad neu'n wladolyn tramor sy'n byw yn y DU gyda chaniatâd amhenodol i aros. Rhaid bod pob ymgeisydd wedi byw yn y DU am o leiaf tair blynedd. (NI ddylai ymgeiswyr fod wedi byw y tu allan i'r DU am unrhyw gyfnod sylweddol yn ystod y tair blynedd diwethaf). 

Nid yw'r ffaith bod gennych Gofnod Troseddol yn golygu nad ydych yn gymwys yn awtomatig; mae'n dibynnu ar natur eich collfarn. Cofiwch ddatgan unrhyw rybudd neu gollfarn ar eich ffurflen gais. Bydd methu â gwneud hynny yn golygu y byddwch yn methu'r cam fetio o ganlyniad i broblemau gonestrwydd.

Nid yw tat?s sy'n dramgwyddus, yn goegwych, yn amlwg neu'n niferus yn dderbyniol. Darparwch luniau a mesuriadau o unrhyw dat?s gyda'ch cais.

Os ydych yn cael trafferth gyda dyled, mae'n bosibl y gallech dal gyflwyno cais. Mae angen i chi roi tystiolaeth i ni eich bod yn gallu rheoli eich dyledion yn llwyddiannus. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw Ddyfarniadau Llys Sirol neu os ydych yn mynd drwy broses fethdalu, yna, rydych yn anghymwys yn awtomatig. 

Gofynion mynediad sylfaenol

  • Mae rhaid i chi hefyd feddu ar drwydded yrru lawn ar gyfer ceir â llaw
  • NID yw'n ofynnol i ymgeiswyr feddu ar Dystysgrif mewn Gwybodaeth am Blismona i ymgymryd â phroses recriwtio Heddlu Gwent