Y Broses Ymgeisio

Ffurflen Gais

I lwyddo ar y cam hwn, mae angen i chi lenwi ffurflen gais ar sail cymhwysedd. Os byddwch yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd sylfaenol a drafodwyd eisoes, byddwn yn asesu eich atebion i'r cwestiynau ar sail cymhwysedd. Ceisiwch ateb y cwestiynau mor ofalus a llawn ag y gallwch. Gwiriwch eich sillafu a'ch gramadeg; caiff ceisiadau â mwy na deg gwall sillafu a gramadeg eu gwrthod.

Prawf Recriwtio Cychwynnol yr Heddlu

Os byddwch yn llwyddo ar y cam ffurflen gais, y cam nesaf yw sefyll Prawf Recriwtio Cychwynnol yr Heddlu. Bydd y sesiwn yn cynnwys prawf ymresymu ar lafar.

Yn y prawf ymresymu ar lafar, rhaid i chi ateb 31 o gwestiynau amlddewis mewn 25 munud, a fydd yn mesur eich gallu i ymresymu pan gewch ffeithiau am ddigwyddiadau.

Cyfweliad ar Sail Cymhwysedd

Gofynnir pedwar neu bum cwestiwn i chi ar sut rydych wedi ymdrin â sefyllfaoedd penodol. Bydd y cwestiynau'n ymwneud â'r cymwyseddau allweddol sydd eu hangen i fod yn Gwnstabl Gwirfoddol.

Gwiriadau Cyn Penodi

Cyn eich penodi, bydd gofyn i chi lwyddo yn y canlynol:

Prawf Ffitrwydd, sy'n cynnwys:

  • Rhedeg yn ôl ac ymlaen i lefel 5/4 (Prawf blip)

Prawf Cyffuriau 

  • Cynhelir y prawf hwn ar ffurf sampl gwallt

Archwiliad Meddygol

  • Archwiliad iechyd llawn sy'n cynnwys; taldra/pwysau, BMI, gweithrediad yr ysgyfaint, prawf clyw a golwg, pwysedd gwaed a sampl wrin

Hanes Cyflogaeth Tair Blynedd

Proses Fetio Diogelwch

  • Byddwn yn cynnal gwiriadau diogelwch cefndirol i weld a ydych yn gymwys i ddod yn Gwnstabl Gwirfoddol. Bydd hyn yn gwirio pwy ydych chi. Rhowch wybod i ni os bydd unrhyw newidiadau i'r wybodaeth hon. Fel rhan o'r broses fetio, gofynnir i ymgeiswyr roi sampl DNA (swab o'r geg) ac olion bysedd, a gaiff eu gwirio yn erbyn cronfa ddata genedlaethol.

Gall y gwiriadau cyn penodi hyn gymryd rhwng tri a chwe mis. Byddwch yn ymwybodol bod yn rhaid i chi fynychu unrhyw apwyntiadau yn eich amser eich hun, gan gynnwys eich apwyntiad i fesur ar gyfer lifrai.

Penodiad Llwyddiannus

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r holl wiriadau cyn penodi, cewch le ar y cwrs hyfforddi nesaf sydd ar gael.

Hyfforddiant

Os byddwch yn llwyddiannus yn y broses recriwtio, gofynnir i chi fynychu rhaglen hyfforddiant modiwlaidd. Bydd hyn yn dechrau gyda chyfnod o wythnosau hyfforddi i ddysgu'r pethau sylfaenol. Unwaith y byddwch wedi llwyddo yn yr arholiad cyntaf byddwch yn tyngu llw fel Cwnstabl Gwirfoddol. Yna byddwch yn gadael yr hyfforddiant am ychydig wythnosau i gyflawni dyletswyddau ochr yn ochr â mentor, gan gwblhau cynllun datblygu personol ar y pryd. Caiff y broses hon ei hailadrodd nes i chi lwyddo yn yr holl elfennau angenrheidiol sy'n ofynnol i ddod yn Gwnstabl Gwirfoddol.

Mae hyfforddiant fel arfer yn digwydd gyda'r nos yn ystod yr wythnos ac ar ddydd Sadwrn, ac mae'n ofynnol i chi fynychu rhai penwythnosau llawn. Byddem yn chwilio am ymrwymiad i fynychu'r holl hyfforddiant.