Meini Prawf Cymhwysedd

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o wahanol gefndiroedd, diwylliannau, crefyddau, oedran, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol. Fodd bynnag, mae rhai amodau cymhwysedd y mae'n rhaid i bob ymgeisydd eu bodloni, felly mae angen i chi sicrhau eich bod yn bodloni ein gofynion cyn cyflwyno cais.

Mae angen i chi fod yn 18 oed neu'n h?n i wneud cais, a dylai ymgeiswyr fod yn Ddinasyddion Prydeinig, neu'n ddeiliad pasbort o Aelod-wladwriaeth lawn o'r UE. Gallwch hefyd wneud cais os ydych yn ddinesydd y Gymanwlad neu'n dramorwr sy'n preswylio yn y DU gyda chaniatâd amhenodol i aros. Rhaid i bob ymgeisydd fod wedi byw yn y DU am leiafswm o dair blynedd.

Os oes gennych gofnod troseddol, nid yw hyn yn golygu eich bod yn anghymwys yn awtomatig; mae'n dibynnu ar natur eich collfarn. Rhaid i chi ddatgan unrhyw rybudd neu gollfarn ar eich ffurflen gais, a gall methu â gwneud hynny arwain at fethu'r weithdrefn fetio oherwydd materion uniondeb.

Nid yw tat?s sy'n dramgwyddus, yn goegwych, yn amlwg neu'n niferus yn dderbyniol. Cyflwynwch luniau o unrhyw dat?s a'u mesuriadau, gyda'ch ffurflen gais.

Os ydych yn cael trafferth gyda dyled, efallai y byddwch yn dal i allu gwneud cais. Bydd angen i chi roi tystiolaeth i ni o'ch gallu i reoli eich dyledion yn llwyddiannus. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw Ddyfarniadau Llys Sirol neu eich bod yn fethdalwr nad rhyddhawyd, yna byddwch yn anghymwys yn awtomatig.