Cwestiynau Cyffredin

Gallwch, ar y cyfan. Gall rhai tat?s sy'n dramgwyddus yn goegwych, yn amlwg neu'n niferus arwain at wrthod eich cais. Os ydych yn pryderu, e-bostiwch lun o'ch tat? i'n tîm recriwtio yn [email protected] i gael cyngor.

Efallai y byddwch yn dal yn gymwys i ymuno â Gwasanaeth yr Heddlu os oes gennych fân gollfarnau/rhybuddion, ond mae rhai troseddau ac amodau penodol a fydd yn golygu eich bod yn anghymwys. Mae hyn yn cynnwys unrhyw un sydd wedi cael rhybudd ffurfiol yn ystod y pum mlynedd diwethaf, sydd wedi cyflawni trosedd dreisgar neu drosedd trefn gyhoeddus. Pan fyddwn yn gwneud ein penderfyniadau, cawn ein llywio gan Gylchlythyr yr Asiantaeth Genedlaethol Gwella Plismona (NPIA) 01/2010. Gallwch weld y ddogfen hon ar wefan NPIA.

Nid yw hyn yn ofynnol ar gyfer rôl Cwnstabl Gwirfoddol. Gallech gael eich anfon i unrhyw le yn ardal yr Heddlu, felly byddai'n ddymunol pe bai gennych fynediad at drafnidiaeth.

 Ddim o reidrwydd. Gallech gael eich anfon i unrhyw le yn ardal yr Heddlu. 

Cynhelir yr hyfforddiant ystafell ddosbarth cychwynnol yn Nh? Vantage Point, Ffordd T? Coch, Cwmbrân.

Unwaith y bydd Cwnstabliaid Gwirfoddol wedi cwblhau'r hyfforddiant priodol, byddant yn gallu gyrru ceir yr Heddlu heb eu marcio (plaen). Caniateir gyrru ceir wedi'u marcio ar ôl cwblhau hyfforddiant uwch.

Llawer o brofiad....

 • Rhoi rhywbeth yn ôl i'ch cymuned leol a dysgu mwy am yr ardal
 • Dysgu sgiliau newydd a defnyddiol i ddatblygu eich cymeriad
 • Rhoi cefnogaeth werthfawr i Swyddogion yr Heddlu a staff yr Heddlu
 • Gweld o lygad y ffynnon sut beth yw gweithio gyda'r Heddlu
 • Cwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau oes
 • Mwynhau'r awyr agored wrth fynd ar batrôl
 • Datblygu hunan-barch a hunanhyder
 • Cyflawni heriau newydd, cyffrous ac amrywiol
 • Ennill profiad wrth baratoi i wneud cais i fod yn Swyddog yr Heddlu
 • Hawlio unrhyw dreuliau yn cynnwys costau teithio

Ni chaiff aelodau o rai galwedigaethau ddal y swydd, megis:

 • Y Lluoedd Arfog
 • Swyddogion diogelwch
 • Wardeiniaid traffig/swyddogion parcio
 • Rhai rolau o fewn y proffesiwn cyfreithiol
 • Ditectifs preifat
 • Swyddogion Cymorth Cymunedol (CSOs)
 • Swyddogion Traffig yr Asiantaeth Priffyrdd/Swyddogion Traffig Llywodraeth Cymru

Dylech. Mae'r Gyfarwyddeb Oriau Gwaith yn gymwys i waith gwirfoddol yn ogystal â'ch cyflogaeth. Mae buddiannau i'ch cyflogwr sy'n cynnwys cefnogi ei gymuned leol. Ffoniwch ni am ragor o wybodaeth os ydych yn gyflogwr.

Oes. Gall hyn fod o fewn oriau gwaith arferol. Mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr yn hyblyg wrth ganiatáu hyn. Bydd eich cyflogwr yn cwblhau ffurflen yn amlinellu colled enillion a bydd hyn yn sicrhau ein bod yn eich talu am unrhyw amser a dreuliwyd yn y llys.