Ymgyrch ar y cyd i dargedu cerbydau oddi ar y ffordd yng Nghasnewydd

Bydd ymgyrch ar y cyd rhwng Heddlu Gwent a Tai Dinas Casnewydd yn targedu defnyddio cerbydau oddi ar y ffordd yn anghyfreithlon yng Nghasnewydd yr haf hwn.

 

Bydd Ymgyrch Gear yn targedu hysbysiadau cynyddol am ddefnyddio beiciau cwad a beiciau oddi ar y ffordd yn y ddinas, sy'n achosi niwsans a dicter i drigolion.

 

Mae'n anghyfreithlon reidio unrhyw feic modur mewn mannau cyhoeddus agored fel parciau, mannau chwarae ac ar y palmant.

 

Dywedodd Cwnstabl Heddlu Bill Hannan o Heddlu Gwent: “Mae cerbydau oddi ar y ffordd, yn arbennig pan fyddant yn cael eu gyrru'n gyflym trwy ardaloedd preswyl, yn gallu achosi dychryn a gofid i drigolion ac achosi difrod i eiddo a chefn gwlad – heb sôn am y ffaith bod reidwyr yn eu rhoi eu hunain ac aelodau'r cyhoedd mewn perygl wrth ddefnyddio'r cerbydau hyn mewn ardaloedd amhriodol. Ni fydd y math hwn o ymddygiad diofal a throseddol yn cael ei oddef.”

 

Fel rhan o'r ymgyrch mae Tai Dinas Casnewydd yn atgoffa ei breswylwyr eu bod yn torri amodau eu tenantiaeth os ydynt yn cadw cerbydau oddi ar y ffordd yn eu cartrefi.

 

Esboniodd Rheolwr Gwasanaethau Tenantiaeth a Phrydles, Lindsay Murphy: “Rhaid i breswylwyr a phobl sy'n ymweld â nhw beidio â chadw mopedau, beiciau cwad na cherbydau tebyg nac unrhyw danwydd ar gyfer y cerbydau hyn yn eu cartrefi nac yn yr ardaloedd cymunedol.

 

“Mae hon yn broblem diogelwch, sydd yn parhau i fod yn un o'n prif flaenoriaethau. Fodd bynnag, ar wahân i hyn, mae camddefnyddio cerbydau fel y rhain yn achosi rhwystredigaeth fawr i lawer o'n preswylwyr. Maen nhw'n beryglus, yn swnllyd ac yn amharu ar bobl.

 

“Rydym yn gweithio gyda'r heddlu a'r cyngor i sathru'n llym ar yr ymddygiad gwrthgymdeithasol hwn a byddem yn annog unrhyw un â gwybodaeth am y cerbydau oddi ar y ffordd anghyfreithlon i ffonio 101. Gallwch wneud galwad dienw os ydych yn dymuno".

 

Mae'n anghyfreithlon reidio unrhyw feic modur mewn mannau cyhoeddus agored fel parciau, mannau chwarae ac ar y pafin. Os ydych yn eu cadw yn eich cartref rydych yn torri amodau tenantiaeth.

 

I hysbysu am fopedau, beiciau oddi ar y ffordd a beiciau cwad sy’n cael eu defnyddio’n anghyfreithlon, ffoniwch 101 a dyfynnu rhif digwyddiad 1800231731.