Yr Arolygydd Phil O'Connell

Eich Blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Phil O'Connell, sy'n cwmpasu ardaloedd Cwmbrân a Phont-y-pol.

Mae gwaith gwych wedi cael ei wneud yn Nhorfaen eto ers i mi roi'r newyddion diwethaf i chi.

Mae swyddogion wedi parhau i weithio'n ddiflino i geisio mynd i'r afael â throseddau cyfundrefnol yn Nhorfaen. Rwyf yn gwerthfawrogi y bydd llawer ohonoch wedi gweld adroddiadau ar y cyfryngau'n ddiweddar am droseddoldeb cyfundrefnol a 'Ffiniau Sirol’.  Llwyddodd swyddogion yn Nhorfaen i aflonyddu ar bobl a oedd dan amheuaeth o ddelio cyffuriau anghyfreithlon yn ein cymuned trwy gynnal dau gyrch ar yr un pryd. Cafodd dau o bobl eu harestio ar amheuaeth o droseddau'n ymwneud â chyflenwi cyffuriau a reolir ac maen nhw wedi cael eu rhyddhau yn amodol ar ymholiadau pellach.

Yn ein hymdrech barhaus i blismona hyn rwyf yn falch o gyhoeddi fy mod wedi sefydlu tîm i aflonyddu ar hyn hyd yn oed ymhellach, dan arolygiaeth ditectif heddlu talentog.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth yr hoffech ei rhannu gyda ni am drosedd yn eich ardal chi  - ni waeth pa mor fach yw'r manylion, cysylltwch â 101 neu Crimestoppers.  Gyda'ch cymorth chi gallwn wneud Torfaen yn lle anodd i droseddwyr weithredu ynddo.

 

Rydym yn gwerthfawrogi bod atal pobl sy'n cael eu denu at y lefel hon o droseddoldeb yn fwy na mater i'r heddlu'n unig ac rydym yn dechrau prosiect i geisio ymgysylltu â'n pobl ifanc gydag asiantaethau partner fel y Gwasanaeth Ieuenctid a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i addysgu dynion ifanc ac oedolion ifanc am beryglon cael eu denu at y sefydliadau troseddol hyn. Bydd yn cymryd amser i newid canfyddiadau ac i atal atyniad y grwpiau troseddol hyn ond mae'n bwysig ein bod yn edrych i'r dyfodol ac yn peidio â chanolbwyntio ar y presennol yn unig.

 

Mae gwaith gwirioneddol wych wedi bod yn digwydd y tu ôl i'r llenni gyda phobl sy'n cysgu allan yn Nhorfaen ac o gwmpas. Efallai eich bod wedi gweld pobl yn cysgu allan yn Nhorfaen wrth gerdded trwy dref Cwmbrân neu Barc Pont-y-p?l. Mae hwn yn fater sensitif iawn i ni fel Heddlu ac rydym yn gweithio gyda'n partneriaid i ail gartrefu'r unigolion hyn er mwyn iddynt gael y cymorth sydd ei angen arnynt. Mae gennym gydberthnasau gweithio da iawn gyda gweithwyr y cyngor a gweithwyr diogelwch cymunedol ac mae Canolfan Amlasiantaeth Torfaen yn dangos ein hymrwymiad i weithio'n gydweithredol yn hytrach nac edrych ar bopeth ar wahân. Heb y gallu hwn a'r man gweithio cadarnhaol nid wyf yn si?r a fyddai'r dull rhesymegol o fynd i'r afael â phroblemau mor rhwydd ag y mae ar hyn o bryd.

 

Mae swydd swyddog heddlu'n amrywiol ac mae ymdrin â phobl sydd ar goll yn un o'n dyletswyddau craidd.  Mae diogelu pobl fregus bob amser yn flaenoriaeth gennym ond mae'r galw y mae'r gwaith hwn yn ei roi arnom fel adran yn ddychrynllyd. Gredwch chi fod y pum unigolyn uchaf wedi bod ar goll ymron i 250 o weithiau eleni yn Nhorfaen? Mae'r Ganolfan Plant ar Goll yn adnodd ardderchog ac mae wedi bod yn gymorth anferth gydag un neu ddau o'n plant sydd ar goll yn fynych ond mae'r galwadau hyn sy'n cystadlu, y mae llawer ohonynt, yn aml yn golygu y byddwn yn dilyn rhai galwadau fel apwyntiadau yn y dyddiadur neu efallai y bydd swyddogion sydd wedi cael hyfforddiant yn ymdrin â chi ar y pwynt cyswllt cyntaf. Dyma sut rydym ni fel sefydliad ac fel adran yn esblygu er mwyn cwrdd â'n blaenoriaethau.

 

Pan gyrhaeddais i ddechrau pwysleisiais yr hyn roeddwn yn teimlo oedd yn bwysig ac un o'r blaenoriaethau hyn oedd edrych ar ôl pobl fregus a defnyddio ein camerâu a wisgir ar y corff i gofnodi tystiolaeth ble bynnag y bo'n bosibl. Y mis hwn gwelwyd ffrwyth ein llafur pan gafodd un gwryw ei garcharu am ymosod ar ei bartner. Diolch i'r dystiolaeth a sicrhawyd a dyfalbarhad y swyddogion hynny a oedd yn ymwneud â'r achos sicrhawyd euogfarn yn y llys. Dyma enghraifft o'r gwaith ardderchog sy'n digwydd bob dydd.

 

A hoffwn ffarwelio â chi ar nodyn personol a phrofi bod gwaith heb ?yl yn gwneud dyn yn ddi-hwyl! Yn ddiweddar cynhaliodd swyddogion Torfaen ddigwyddiad elusen yng nghlwb gweithwyr Rhisga gyda bwyd, band yn chwarae’n fyw ac wrth gwrs diod neu ddwy i sicrhau bod pawb yn mwynhau.  Codwyd cyfanswm o dros £2000 i helpu menyw ifanc sy'n sâl iawn ar hyn o bryd. Hoffwn ddiolch i'm cwnstabliaid heddlu Kim Meyrick, Dai Brice a Ditectif Gwnstabl Sean Meyrick am ei wneud yn ddigwyddiad gwych.

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpcwmbran @gppontypool
Gallwch hefyd fy e-bostio os oes gennych unrhyw broblemau plismona yn eich cymuned Philip.O'[email protected]   

Yr Arolygydd Phil O'Connell