Special Inspector Esther McLaughlin

Your latest Blog from your West Special Inspector, Esther McLaughlin, who covers the Caerphilly, Torfaen & Blaenau Gwent areas

Wrth eich bodd yn y tywydd poeth? Dychmygwch orfod gwisgo fest trywaniad, esgidiau amddiffynnol mawr a het fawr yn y gwres yma! Dyna beth mae fy swyddogion wedi bod yn gwirfoddoli i'w wneud dros yr ychydig wythnosau diwethaf. Mae ein swyddogion wedi bod yn cymryd rhan mewn digwyddiadau ymgysylltu cymunedol, gwarantau cyffuriau, lladrad metel sgrap a gweithrediadau trwyddedu, patrolau ar droed, patrolau ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn ogystal â gweithio yn eu gorsafoedd fel arfer.

Un o'r pethau rwy'n hoffi am fy swydd yw clywed adborth gwych am ein heddlu gwirfoddol. Rwyf wedi derbyn cryn dipyn y mis hwn. Dyma rai enghreifftiau:

Cafodd Cwnstabl Gwirfoddol Stenner sifft brysur iawn yn Nhorfaen yn ddiweddar, a dywedodd y Cwnstabl Heddlu a oedd yn gweithio gydag ef:

“Roeddwn yn edmygu'r ffordd roedd Cwnstabl Gwirfoddol Stenner yn cyflawni ei waith ac roeddwn yn ddiolchgar iawn am ei gymorth. Ni ofynnwyd iddo gyflawni dyletswyddau, defnyddiodd ei grebwyll ei hun i adnabod beth oedd angen ei wneud ac aeth ati i wneud hynny ac roedd yn gymorth mawr".

Roedd Cwnstabliaid Gwirfoddol Chaffey, Farrington-Cox a Taylor allan yn cynorthwyo ar batrolau ymddygiad gwrthgymdeithasol y mis hwn, a dyma ddywedodd y swyddog a oedd yn gyfrifol am y gweithrediadau:

“Fel bob amser, roedd yr holl swyddogion yn broffesiynol a chafwyd sylwadau cadarnhaol gan bawb. Roedd pawb yn werthfawrogol iawn o'u cymorth a'u hymroddiad.”

Roedd Cwnstabl Gwirfoddol Casely allan yn gweithio gyda'r tîm cymdogaeth a ddywedodd:

“Dangosodd ofal a dyhead gwirioneddol i wasanaethu'r cyhoedd”

Nid yw hyn yn syndod i mi, gan fy mod yn ymwybodol o safon uchel y Swyddogion Gwirfoddol sydd gennym ni yma yng Ngwent. Rydym yn hynod o falch ohonynt ac yn ddiolchgar i bob un ohonynt am yr amser maen nhw'n ei roi i wasanaethu eu cymunedau.

Mae gennym 20 o Gwnstabliaid Gwirfoddol newydd yn dechrau hyfforddi gyda ni'r mis hwn. Bydd rhaid i'r swyddogion hyn ymgymryd â misoedd o waith caled er mwyn ennill eu cardiau gwarant, a hyfforddiant pellach wedyn i ddod yn Gwnstabliaid Gwirfoddol gweithredol. Bydd eu hyfforddiant yn eu paratoi nhw ar gyfer un o'r swyddi gwirfoddol mwyaf anodd, ond un o'r rhai sy'n rhoi'r mwyaf o foddhad hefyd. Pob lwc i bob un ohonoch chi a chroeso i deulu Heddlu Gwent. 

Yn olaf, gadewch i mi eich cyflwyno chi i Dave, Cwnstabl Gwirfoddol ym Margod sy'n un o'n hen lawiau. Mae gan Dave ymagwedd wych tuag at blismona, ac mae'n weithiwr caled a dibynadwy y mae pawb ei eisiau ar eu tîm.

Dave, pam wnest ti ymuno â'r Heddlu Gwirfoddol?

Ychydig o flynyddoedd yn ôl, roeddwn yn teimlo fy mod eisiau rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymuned. Doeddwn i ddim yn gallu gweld fy hun yn gwirfoddoli mewn siop elusen neu rywbeth tebyg, felly meddyliais am ymuno â'r Heddlu Gwirfoddol. Felly dyma fi.

Beth yw dy waith arferol?

Rwy'n rheolwr peirianneg, yn cefnogi tîm o dechnegwyr sy'n edrych ar ôl systemau cynhyrchu hanfodol mewn gwaith lled-ddargludydd. Mae'r gwaith yn ddiddorol iawn ac yn rhoi boddhad i mi. Mae'r heriau dyddiol yn fy nghadw'n brysur iawn ac yn ymwybodol iawn o anghenion y cwmni.

Beth ydych chi'n ei ennill o fod yn Gwnstabl Gwirfoddol?

Rwy'n cael y gwaith yn ddiddorol a boddhaus iawn. Rydych chi'n cwrdd â sbectrwm amrywiol o bobl o bob cefndir. Mae hyn wedi ehangu fy marn ar fywyd ac mae'n rhoi teimlad o les i mi pan rwy'n gwybod fy mod wedi helpu i gynorthwyo aelod o'r cyhoedd mewn rhyw ffordd, neu'r swyddogion rheolaidd wrth iddyn nhw gyflawni eu dyletswyddau.

Sut beth yw gweithio ochr yn ochr â swyddogion rheolaidd?

Rwy'n gweithio ym Margod yn y gorllewin ac rwyf wedi canfod bod yr holl swyddogion yno'n groesawgar iawn ac maen nhw bob amser yn gwerthfawrogi pan fyddaf yn dod mewn i helpu ar sifft. Oherwydd fy ngwaith o ddydd i ddydd, rwyf fel arfer yn gweithio gyda'r nos ar ddydd Gwener neu ddydd Sadwrn, a dyma pryd mae'n gallu bod y brysur iawn. Mae'r swyddogion rheolaidd yn gwybod os ydw i'n cyrraedd i helpu y byddaf yno i'w cefnogi am y sifft gyfan. Maen nhw'n fy nhrin i fel un o'r tîm ac rwy'n tynnu ymlaen yn dda gyda phob un ohonynt, pa bynnag sifft sydd ar ddyletswydd.

Mae bod yn Gwnstabl Gwirfoddol yn gofyn am lawer o ymroddiad. Sut wyt ti'n llwyddo i gael cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith?

Rwy'n rhiant sengl ac mae fy mab sydd yn ei arddegau gyda mi sawl diwrnod yr wythnos. Pan nad yw gyda mi, yna rwyf fel arfer yn gallu cefnogi tîm Bargod. Byddaf bob amser yn rhoi blaenoriaeth i'r teulu, ond mae fy mab a'i chwaer h?n wedi rhoi cefnogaeth i mi bob amser o ran yr Heddlu Gwirfoddol. Maen nhw'n gwybod bod helpu yn fy ngwneud i'n hapus, felly maen nhw'n hapus hefyd.

Wyt ti'n mwynhau dy rôl?

Mae rôl Cwnstabl Gwirfoddol yn gallu bod yn heriol, ac mae’n gallu achosi ychydig o straen weithiau gan eich bod yn cael eich rhoi mewn sefyllfaoedd na fyddech yn cael eich hun ynddyn nhw o ddydd i ddydd. Fodd bynnag, pan fyddwch chi'n helpu rhywun neu'n datrys sefyllfa ar eich pen eich hun neu gyda chydweithiwr yna mae'r boddhad yn llawer mwy na'r heriau yr ydych wedi gorfod eu goresgyn.

Os gwelwch chi Dave o gwmpas ym Margod, cofiwch ddweud helo wrtho. Heddlu Gwirfoddol fel Dave sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn i'w cymunedau, ac rydym yn ddiolchgar iddo am ei ymroddiad a'i gyfraniad i'r tîm.

Diolch am roi o’ch amser i ddarllen fy mlog cyntaf…

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhîm ar Twitter @gpspecials

Arolygydd Gwirfoddol Esther McLaughlin