Yr Arolygydd Neil Jones

Blog yr Arolygydd: Eich neges ddiweddaraf gan Arolygydd Gogledd Sir Fynwy, Neil Jones.

Pan ofynnwyd i mi ddiweddaru fy mlog y mis hwn,yr hyn a oedd flaenaf yn fy meddwl oedd nifer o ddigwyddiadau diweddar lle mae eich swyddogion yn Sir Fynwy wedi dangos proffesiynoldeb, penderfyniad, tosturi a gwydnwch o'r radd flaenaf. Nid wyf am fanylu am ddigwyddiadau penodol ond fel goruchwyliwr, rwyf yn aml yn euog o fethu â gwerthfawrogi etheg gwaith ac ymroddiad fy swyddogion sy'n ymdrechu i amddiffyn ein cymunedau yn wyneb gofynion sy'n cystadlu.

Maen nhw'n gweithio oriau hir ac anghymdeithasol, yn colli eu hamseroedd prydau bwyd yn aml ac maen nhw'n agored i sefyllfaoedd sy'n beryglus a chythryblus. Mae disgwyl o hyd iddyn nhw ddangos sgiliau gwneud penderfyniadau hanfodol, allu dal unigolion treisgar a gofalu am ddioddefwyr bregus, ar yr un pryd yn aml.

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf rwyf wedi cael fy nghyflwyno i nifer o bobl sy'n dweud, 'Fyddwn i byth yn gallu gwneud dy swydd di...'. Er fy mod yn derbyn ei bod yn swydd sy'n fwyfwy heriol mae'n cael ei chyflawni gan y dynion a menywod cyffredin sy'n byw yn ein cymunedau. Mae'r swydd yn heriol ac yn rhoi boddhad i ni, er ei bod yn gallu bod yn rhwystredig weithiau; y tro nesaf y gwelwch chi un o'm swyddogion i, gofynnwch iddo sut mae ef neu hi!

Rydym wedi croesawu nifer o swyddogion newydd ar gyfnod prawf i Sir Fynwy eleni sydd wedi cynyddu ein hadnoddau. Mae pob un ohonyn nhw'n cyfrannu'n llawn, yn dysgu'n gyflym yn eu swydd ac yn dod â'u personoliaeth, sgiliau a galluoedd eu hunain i'r swydd.

Mae blaenoriaethau patrolau swyddogion yng Nghas-gwent a Chil-y-coed yn cynnwys lladrata manwerthu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Thornwell a Magwyr. Yn y Fenni a Threfynwy mae swyddogion yn canolbwyntio ar fyrgleriaethau gwledig ac mae swyddogion yn cyfweld â thri o bobl dan amheuaeth wrth i mi ysgrifennu'r blog hwn.

Mae eich Swyddogion Cymorth Cymunedol yn weithgar yn eu hysgolion lleol. Mae CSO Sara Mason wedi bod yn addysgu plant ysgolion cynradd lleol yn Nhrefynwy am droseddau gwledig a bywyd gwyllt ac maen nhw wedi cynhyrchu darluniau a fydd yn cael eu defnyddio yn ein llenyddiaeth atal troseddu. Yng Nghas-gwent, mae CSO Bethan Winstone wedi ymuno ag Ysgol Gynradd Dell a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ddylunio taflenni diogelwch ar y ffyrdd i fynd i'r afael â pharcio peryglus a difeddwl ger yr ysgol.

Mae'r arolygon Eich Llais diweddar wedi cael eu cwblhau a bydd swyddogion lleol yn datblygu eu camau gweithredu gyda'n hasiantaethau partner i fynd i'r afael â'r problemau lleol rydych wedi eu nodi.

Hoffwn ofyn i chi edrych ar wefan Diogelu Gwent  https://www.gwentsafeguarding.org.uk/en/Home.aspx sy'n cynnig cyngor ac arweiniad ynghylch sut i ganfod a riportio oedolion neu blant sydd mewn perygl. Er bod dyletswydd ar weithwyr proffesiynol i riportio, mae aelodau'r cyhoedd hefyd yn gallu riportio pryderon a helpu i gadw ein cymunedau'n ddiogel.

I gael y newyddion diweddaraf yn ddyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter  a @gpabergaveny @gpmonmouthusk

Gallwch hefyd anfon unrhyw faterion plismona yn eich cymuned ataf drwy e-bost [email protected]

Cadwch yn ddiogel.

Yr Arolygydd Jones