Yr Arolygydd Paul Davies

Eich blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Paul Davies, sy'n gwasanaethu ardal Pillgwenlli a Betws

Mae hi wedi bod yn arbennig o brysur dros y misoedd diwethaf yng ngorllewin Casnewydd ond rydym wedi cael nifer o ganlyniadau gwych o ganlyniad i waith caled y tîm sy'n canolbwyntio ar y materion sy'n cael yr effaith fwyaf ar ein cymunedau.

Mae'r adran wedi profi cynnydd mewn troseddau ceir dros y misoedd diweddar. Gweithredwyd gwarant gan ein Tîm Plismona Cymdogaeth ym Mhilgwenlli yn gynnar ym mis Mai a chafodd nifer fawr o ffonau symudol, systemau llywio lloeren ac offer trydanol eraill eu darganfod. Credir bod yr eitemau hyn yn gysylltiedig â throseddau diweddar yn yr ardal. Arestiwyd un dyn ar amheuaeth o drin nwyddau wedi'u dwyn ac mae ymholiadau'n parhau yn dilyn yr arést a'r atafaeliad.

Mae ymgysylltu â'r gymuned yn rhan sylweddol o'n gwaith. Mae ein Swyddogion Cymorth Cymunedol wedi parhau eu gwaith ardderchog mewn digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol. Mae'n werth nodi'n benodol eu rhan yn yr ?yl Werin ym Mharc Tredegar, Gr?p Chwarae Marshfield Monkey a, diolch i'r tywydd braf, mae'r tîm hefyd wedi bod allan ar eu beiciau mynydd ym Mon Bank ac ardaloedd o gwmpas. Mae'r holl waith hwn yn rhoi cyfle delfrydol i ni ddeall anghenion ein cymunedau ac i roi mesurau ar waith yn seiliedig ar eu pryderon.

Gweithredwyd gwarant cyffuriau gan y tîm plismona cymdogaeth hefyd yn ardal Maesglas, a arweiniodd at atafaelu planhigion canabis ac arestio dyn. Parhaodd y tîm i ganolbwyntio ar Feddiant gyda'r Bwriad o Gyflenwi Cyffuriau dros y mis diwethaf, yn arbennig yn ardal Pilgwenlli.  Roeddem yn ymwybodol o'r gweithgarwch hwn yn ardal Ffordd Fasnachol Pilgwenlli yn dilyn pryderon gan y gymuned leol. Mae nifer o ddynion wedi cael eu harestio'n awr am Feddiant Cyffuriau Dosbarth A gyda'r Bwriad o Gyflenwi yn dilyn ymgyrchoedd wedi'u targedu a gafodd eu cynllunio ymlaen llaw. Gallaf sicrhau'r gymuned a'r rhai sy'n ymwneud â'r fath hon o drosedd, y byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar hyn. Fe welwch ar ein cyfrif 'Pill Twitter' sut y gwnaethom weithio gyda'n ci heddlu 'Ollie' a oedd yn rhan hanfodol o'r gwaith o ganfod cyffuriau a daflwyd yn dilyn ein gweithgareddau.

Efallai eich bod yn ymwybodol o ddigwyddiadau'n ymwneud â 'Throseddau Casineb' mewn nifer o leoliadau ar draws Casnewydd. Yn dilyn ymholiadau a chymorth gan y gymuned leol, cafodd dyn 23 oed ei arestio a'i gyhuddo o 14 o droseddau casineb hiliol.  Hoffem ddiolch i'r cyhoedd am eu cefnogaeth a'u cymorth.

Croesawyd pedwar swyddog o Adran Heddlu Efrog Newydd (NYPD) i'n hadran yn gynharach y mis hwn.Roedd yn wych cwrdd â chydweithwyr o UDA a rhannu ein profiadau gwahanol. Aethant allan gyda thimau gorllewin Casnewydd ac ymweld ag Ysgol Gynradd Pilgwenlli, gan fynd i'r gwasanaeth ysgol, a chafodd ein Heddlu Bach eu lluniau wedi'u tynnu gyda nhw. Roeddem yn ddiolchgar iawn i'r ysgol am fod mor groesawgar ac ar ôl treulio amser gyda'n cydweithwyr rwy'n gwybod eu bod wedi cael profiad gwych - diolch.

Yn gynharach yr wythnos hon, gwnaethom gynnal 'Diwrnod Gweithredu Pilgwenlli' arall. Mae'r rhain yn gyfleoedd ardderchog i ni weithio gyda'n partneriaid yn y gymuned, gan helpu i ddwyn pawb at ei gilydd i gael hwyl a chyfleu neges ddifrifol ar yr un pryd. Mae'r gweithgareddau hyn bob dau fis yn targedu'r heriau yn yr ardal. Roedd y gweithgarwch hwn yn canolbwyntio ar orfodi'r Gorchymyn Gwarchod Man Cyhoeddus ac roedd yn cynnwys codi sbwriel, gorfodi Cartrefi Amlfeddiannaeth a chymerodd yr Heddlu Bach ran yn gwirio cyflymder cerbydau yn ardal Mon Bank a Heol Alexandra. Fel arfer roedd y gefnogaeth gan y gymuned a'n partneriaid o'r radd flaenaf - diolch. Fel gyda'n gwaith presennol, bydd y digwyddiadau hyn yn parhau a hoffwn annog y gymuned i fod yn bresennol ynddynt yn y dyfodol.

I gael y newyddion diweddaraf yn ddyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gppill @gpbettws

Gallwch hefyd anfon unrhyw faterion plismona yn eich cymuned ataf drwy e-bost [email protected] 

Yr Arolygydd Paul Davies