Yr Arolygydd John Davies

Eich blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, John Davies, sy'n gwasanaethu ardal canol Casnewydd

Yn ôl y disgwyl, mae wedi bod yn ddechrau prysur i'r gwanwyn yng nghanol y ddinas. Gwnaethom groesawu Marathon ABP Casnewydd i'r ddinas am y tro cyntaf ac roedd yn ddigwyddiad gwych yr wyf yn gobeithio a fydd yn newid yr agwedd tuag at y ddinas i fod yn un fwy cadarnhaol.

Disgwylir nifer o ddigwyddiadau eraill a fydd yn dechrau denu rhywfaint o ddiddordeb cenedlaethol dros y flwyddyn i ddod. Rwyf yn edrych ymlaen, gyda'n partneriaid, i weld ychydig o falchder dinesig yn dychwelyd i'r ddinas.

Wedi dweud hynny, mae gan bob un ohonom lawer o waith i'w wneud o hyd i sicrhau bod canol dinas Casnewydd yn rhywle mae pobl am fyw a gweithio ynddo ac am ymweld ag ef. Mae'r heddlu, a'n holl bartneriaid dinas fwy diogel, yn rhoi blaenoriaeth i ganol y ddinas i gwrdd â buddsoddiad cyfalaf yr awdurdod lleol.

Mae pum Cwnstabl arall yn ymuno â'r tîm ym mis Mehefin i fynd â ni i mewn i gyfnod yr haf. Dyna fuddsoddiad sylweddol ers mis Hydref a bydd nifer fawr o swyddogion ar gyfnod prawf yn cyrraedd ym mis Gorffennaf a mis Medi i gefnogi'r tîm ymhellach. 

Mae nifer o ymgyrchoedd parhaus yn edrych ar ein blaenoriaethau, pob un ohonynt wedi'i gynllunio i annog pobl i ddychwelyd i ganol y ddinas.

Mae'n dal i fod yn bwysig iawn bod y cyhoedd yn parhau i riportio unrhyw ddigwyddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol neu weithgarwch troseddol i ni er mwyn i ni allu ymdrin â'r unigolion sy'n gyfrifol a 'dwyn perswâd' arnynt fod y mannau cyhoeddus hyn at ddefnydd pawb, nid at ddefnydd carfan fach yn unig.

I'r perwyl hwn rydym wedi derbyn canlyniadau'r arolwg 'Eich Llais' diweddaraf ac wedi penderfynu ar ein blaenoriaethau nesaf yn seiliedig ar well ymgysylltiad â phobl sy'n defnyddio canol y ddinas nac yn y gorffennol.

Dyma'r blaenoriaethau, yn eu trefn;

1.    Ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ymddygiad sy'n peri niwsans, gan gynnwys beiciau a phobl ifanc yn cael eu bygwth o gwmpas Sgwâr Westgate

2.    Y defnydd o gyffuriau a delio cyffuriau yng nghanol y ddinas

3.    Problemau parcio

Dyma'r tri maes a nodwyd gennych chi a byddwn yn eu targedu dros y misoedd i ddod. A gaf i bwysleisio bod angen i bobl ddod ymlaen a chynnig gwybodaeth, felly mae'n hollbwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni trwy gyfrwng unrhyw un o'r dulliau isod os gallwch chi helpu.

Rydym yn croesawu tîm pêl-droed merched Cymru i Gasnewydd a Rodney Parade ar 12fed Mehefin, lle byddant yn chwarae Rwsia mewn gêm i gymhwyso ar gyfer Cwpan y Byd. Pob lwc iddyn nhw.

Fel bob amser, mae croeso i chi gysylltu â mi gydag unrhyw broblemau nad ydych wedi llwyddo i'w datrys. Mae nifer o bobl wedi gwneud hyn ac rwy'n gobeithio eu bod wedi bod yn fodlon ar yr ymateb.

Rwyf am weithio gyda'r cyhoedd, nid yn eu herbyn, ac mae fy nhîm a'r partneriaid rydym yn gweithio gyda nhw yn ymroddedig i wneud gwahaniaeth yng nghanol y ddinas, ond mae angen eich cefnogaeth chi arnom ni er mwyn gwneud gwahaniaeth go iawn.

Cadwch yn ddiogel a mwynhewch yr heulwen, croesi bysedd y bydd yn parhau.

Am newyddion dyddiol, dilynwch fi ar @gpInspJDavies a'r tîm ar Twitter @gpnptcentral

Gallwch anfon e-bost ataf hefyd am unrhyw faterion plismona yn eich cymuned  [email protected]

I gael y newyddion diweddaraf yn ddyddiol, dilynwch fy nhîm ar Twitter @gpnptcentral
Gallwch hefyd fy e-bostio os oes gennych unrhyw broblemau plismona yn eich cymuned [email protected] 

Yr Arolygydd John Davies