Rhingyll Chris Back

Eich blog diweddaraf gan eich Rhingyll lleol, Chris Back, sy’n gweithio yn ardal Alway a Maendy

Rydym yn drist iawn i orfod ffarwelio ag Arolygydd Sarah Davies. Mae hi bellach yn Brif Arolygydd Sarah Davies a bydd yn dechrau ei swydd newydd  fel Rheolwr Digwyddiadau’r Llu yn Ystafell Reoli Galwadau Heddlu Gwent. Mae hwn yn gyflawniad gwych a haeddiannol iawn a dymunwn bob lwc iddi yn ei swydd newydd.

Rwyf wedi cymryd lle CI Davies tra mae hi wedi bod i ffwrdd yn cwblhau’r hyfforddiant angenrheidiol ar gyfer ei swydd newydd.

Dechreuais fel Rhingyll Heddlu Plismona Cymdogaeth Dwyrain Casnewydd ar 2il Ionawr 2018 ac rwyf wedi bod yn gwasanaethu fel swyddog heddlu ers 13 blynedd. Rwyf wedi gweithio ym mhob ardal yng Nghasnewydd gan gynnwys ein dalfa, lle rwyf yn dal i wneud gwaith llenwi o bryd i’w gilydd.

Y newyddion da yw y bydd yr Arolygydd newydd yn cyrraedd yn fuan. Bydd PS Martin Cawley yn dechrau ei swydd newydd fel Arolygydd Cawley, yn gweithio yn Nwyrain Casnewydd yn yr wythnos neu ddwy nesaf. Mae ganddo brofiad helaeth gan gynnwys bod yn Gynghorydd Chwilio i’r Heddlu a Hyfforddwr Trefn Gyhoeddus. Mae hefyd wedi gweithio yn ein Huned Cymorth Ardal yn ymdrin â gwrthdrawiadau traffig ffyrdd ymysg pethau eraill. Bydd yn ychwanegiad i’w groesawu i’r tîm.

Mae eich Tîm Cymdogaeth lleol yn parhau i weithio’n galed i ymdrin â’r materion sy’n effeithio ar gymunedau Dwyrain Casnewydd. Bu gostyngiad mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol ac anhrefn yng nghanol Ringland ond rydym yn dal i ganolbwyntio ar yr ardal hon ac rydym yn edrych ymlaen at y datblygiad newydd yn yr ardal hon, a fydd yn dod â nifer o gyfleoedd i bobl ifanc Ringland.

Rwy’n gwybod bod CI Davies wedi addo diweddariad ynghylch defnydd gwrthgymdeithasol o geir ym Mharc Manwerthu Spytty yn ei blog diwethaf. Ers hynny, rydym wedi cynnal nifer o ymgyrchoedd i dargedu’r broblem hon. Cafodd y gwaith hwn ei arwain gan  PS Leighton Healan a’r Uned Cymorth Ardal. O ganlyniad, atafaelwyd nifer fawr o gerbydau a chyflwynwyd cosbau penodol hefyd am daflu sbwriel gan y Wardeiniaid Diogelwch Cymunedol. Yr wythnos hon bydd gweithgarwch dargyfeiriol yn digwydd a fydd yn cynnwys adnoddau chwaraeon ‘dros dro’. Casnewydd Fyw sy’n trefnu’r rhain gyda chymorth gennym ni felly dewch lawr i weld beth sy’n digwydd.

Mae’r tywydd gwell yma a daw â’i broblemau ei hun i’w ganlyn. Beicio oddi ar y ffordd ac yfed ar y stryd i enwi dau. Rydym wedi ymroi i fynd i’r afael â’r problemau hyn yn uniongyrchol a gwnaethom gynnal ymgyrch beicio oddi ar y ffordd yn ddiweddar lle cafodd pump o gerbydau eu hatafaelu. 

Yn anffodus, ni fu Cymru’n llwyddiannus ond mae gemau Cwpan y Byd ar ddod ym mis Mehefin. Os ydych chi’n cefnogi pêl-droed, mwynhewch y digwyddiadau hyn ond byddwch yn gyfrifol wrth yfed a sicrhewch fod gennych rywun penodol i yrru.

I gael y newyddion diweddaraf yn ddyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpalway @gpmaindee

Gallwch hefyd anfon unrhyw faterion plismona yn eich cymuned ataf drwy e-bost [email protected]

 

Rhingyll Chris Back