Yr Arolygydd Steve Drayton

Eich Blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Steve Drayton, sy'n cwmpasu ardaloedd y Coed Duon a Risga

Croeso i fy mlog gwanwyn. Mae’r tîm wedi newid ychydig ers i mi ysgrifennu'r tro diwethaf. Llongyfarchiadau i’m rhingyll Phil O’Connell ar ei ddyrchafiad. Mae Phil wedi dechrau ei swydd newydd fel Arolygydd Torfaen ac mae Rhingyll Maria Henry wedi cymryd ei le. Mae gan Maria brofiad helaeth o blismona ar draws y llu felly mae’n dda ei chael hi gyda ni. Rydym hefyd wedi croesawu swyddog dan hyfforddiant arall i’r tîm yn ddiweddar, PC Joe Richards. Cofiwch ei gyfarch os gwelwch ef o gwmpas y lle ac edrychwch am fwy o swyddogion newydd a fydd yn cyrraedd trwy gydol yr haf.

Mae ein Panel Atal Troseddu’n edrych am wirfoddolwyr newydd i ymuno ag ef. Mae’r gr?p yn ein cefnogi trwy roi cyngor atal troseddu i gymunedau. Bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu ond os oes gennych ddiddordeb cysylltwch â’n swyddog lleihau troseddu ac anhrefn [email protected] am ragor o wybodaeth.

Mae’n wych gweld y nosweithiau goleuach ond yn aml maen nhw’n cyd-fynd â’r drosedd dymhorol o ddwyn o siediau. Gwiriwch eich tai allan a gwnewch yn si?r bod eiddo mewn gerddi yn ddiogel. Gallwch gysylltu â PC Lang am gyngor atal troseddu.

Gweithgarwch tymhorol arall sy’n peri pryder yw’r defnydd gwrthgymdeithasol o feiciau a chwadiau oddi ar y ffordd. Gwnaethom atafaelu cwad yr wythnos ddiwethaf yn Rhisga a bydd y tîm yn parhau i wneud hyn. Mae gennym nifer o ymgyrchoedd wedi’u trefnu dros y misoedd nesaf i fynd i’r afael â’r broblem hon.

Mae CSO Rees wedi bod allan ar batrôl gyda’r Gwasanaeth Tân yn ddiweddar, partneriaeth wych yn arbennig ar yr adeg hon o’r flwyddyn pan fyddwn yn rhoi sylw i faterion fel atal tanau glaswellt gyda’n gilydd.     

Rydym yn parhau i gyflwyno ein hyfforddiant cymorth cyntaf mewn ysgolion, cyfle ardderchog nid yn unig i blant ddysgu sgiliau achub bywyd ond i ryngweithio gyda’n swyddogion hefyd.

Mae nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu yn cael eu cynnal dros yr haf lle gallwch gwrdd â’r tîm. Cadwch lygad ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol am fwy o wybodaeth ond y prif ddigwyddiad fydd diwrnod agored y Llu ar 3ydd Mehefin ym Mhencadlys yr Heddlu. Mae mwy o fanylion yma: https://www.gwent.police.uk/en/newsroom/behind-the-badge/behind-the-badge-999-emergency-services-opening-day/

Fel bob amser, cofiwch gysylltu â mi neu’r tîm os oes gennych chi unrhyw bryderon yngl?n â materion plismona yn eich ardaloedd chi, fy e-bost yw [email protected]

 

 

 

 

 

 

I gael y newyddion diweddaraf yn ddyddiol @gpinspsdrayton, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpblackwood a @gpriscanpt
Gallwch hefyd anfon unrhyw faterion plismona yn eich cymuned ataf drwy e-bost [email protected] 

Yr Arolygydd Steve Drayton