Yr Arolygydd Gavin Clifton

Eich blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Gavin Clifton, sy'n gwasanaethu Bedwas & Caerfilli

Mae'r mis diwethaf wedi bod yn brysur ac yn gynhyrchiol i'n hadran ni.

I ddechrau, mae Rhingyll Andy Elias, ein Rhingyll Cymdogaeth wedi symud ymlaen at yr Uned Troseddau Tân gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Hoffem ddiolch i Andy am ei ymroddiad a'i ymrwymiad i'r adran dros y blynyddoedd, ac mae'n llawn haeddu'r penodiad newydd hwn. Mae Andy eisoes wedi ymweld â ni fel rhan o'i swydd newydd i fod yn bresennol yn ein cyfarfod tasgau lleol lle gwnaethom edrych ar y ffyrdd y gall y Gwasanaeth Tân ac Achub ymgysylltu'n lleol â ni i ymdrin â thanau glaswellt ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ymysg pethau eraill.  Mae mynd i’r afael â’r materion hyn yn ddechrau gwych i'w fenter newydd ef ac yn gam cadarnhaol ymlaen i ni. 

Yn dilyn ymadawiad Andy roedd swydd wag ar gael felly mae Rhingyll Annalea Carey (gweler y llun) wedi ymuno â ni. Cyrhaeddodd Annalea o'r Tîm Cymdogaeth ym Mlaenau Gwent. Mae gan Annalea lwyth o brofiad ac egni ac roedd yn awyddus iawn i ddechrau arni!  Fe'i gwelwch hi o gwmpas, felly arhoswch i gael sgwrs â hi. 

Mae ein Tîm Cymdogaeth yn gweithio'n agos gyda'n Clybiau Marchogaeth a ffermwyr i leihau gyrru oddi ar y ffordd anghyfreithlon. Fel Llu ni allwn fynd ar ôl beiciau modur, felly mae angen i ni feddwl yn wahanol. Bydd un o'm swyddogion yn arwain ymgyrch cyfryngau cymdeithasol i hybu ymwybyddiaeth, a gofynnwn i chi, y gymuned, gynorthwyo i adnabod beiciau a beicwyr. Yna byddwn yn rhoi amodau ar y cerbydau neu yn eu hatafaelu. 

Rydym hefyd wedi gweithredu nifer o warantau ac wedi arestio pobl ar draws Bedwas a Chaerffili sy'n ymwneud â chyflenwi cyffuriau a reolir a thyfu canabis. Byddant yn ymddangos gerbron y Llys yn fuan a gobeithio y gallaf roi diweddariad i chi'r mis nesaf.  Roeddem yn gallu cymryd y camau hyn o ganlyniad i wybodaeth a dderbyniwyd gan aelodau'r cyhoedd – daliwch ati os gwelwch yn dda! 

Mae'r Tîm Gorfodi Cymdogaeth newydd arestio a chyhuddo dyn lleol gyda chwe achos o fyrgleriaeth fasnachol a difrod troseddol yng nghanol tref Caerffili. Bydd yn ymddangos gerbron y Llys yn fuan.  Unwaith eto, rhoddaf ddiweddariad i chi'r mis nesaf. Gwaith gwych gan y Tîm Gorfodi Cymdogaeth, sy'n targedu pobl sy'n achosi niwed i'n cymuned. 

Mae'r 'rhedwyr rhydd' yng nghanol tref Caerffili yn peri pryder cynyddol. Gr?p o bobl ifanc yw'r rhain sy'n mynd i ben toeau adeiladau a dangos eu sgiliau trwy redeg a neidio o do i do.  Mae hyn yn beryglus ofnadwy ac ni ddylid ei annog. Byddwn yn ceisio canfod pwy yw'r bobl hyn sy'n peryglu eu bywydau ac yn chwilio am ffyrdd i ddargyfeirio'r egni creadigol hwnnw. Os oes gennych chi unrhyw enwau, cysylltwch â Thîm Cymdogaeth Bedwas. 

Mwynhewch weddill y mis, mae'r rhagolygon tywydd yn addawol!

I gael y newyddion diweddaraf yn ddyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpbedwas @gpccaerphilly

Gallwch hefyd anfon unrhyw faterion plismona yn eich cymuned ataf drwy e-bost g[email protected] 

Yr Arolygydd Gavin Clifton