Yr Arolygydd Andy O'Keefe

Eich Blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Andy O'Keefe, sy'n gwasanaethu Bargoed, Rhymni ac Ystrad Mynach

 Croeso i fy mlog diweddaraf. Fe soniais yn fy un diwethaf fod gwaith adeiladu ac ail-wifro’n digwydd ym Margod; mae wedi ei gwblhau bellach ac rwyf yn ôl yn yr orsaf. Nawr fy mod i wedi dychwelyd rwyf wedi bod yn dal i fyny â gweithgareddau fy staff ac rwyf yn falch o hysbysu eu bod wedi bod yn brysur iawn.

Mae pob tîm wedi bod yn cynnal arolygon Eich Llais, mae’r data wedi ei gasglu a bydd yn cael ei goladu i nodi’r materion rydych am i ni roi blaenoriaeth iddynt yn eich ward.

Ward Rhymni - Beiciau oddi ar y ffordd - Mae swyddogion lleol wedi adnabod a riportio gwryw am yrru cwad ar y ffordd - cafodd ei feic ei atafaelu; mae hon yn broblem reolaidd yn yr ardal a gallai arwain at ganlyniadau trasig. Nid yw’r cerbydau hyn yn gyfreithiol i fod ar y ffordd ac os ydynt yn anafu cerddwr neu’n difrodi cerbyd arall, nid oes ganddynt yswiriant. Cysylltwch â ni os oes gennych chi wybodaeth.  

Cafodd Gwarant Cyffuriau ei gweithredu yn Ward Moriah; cafodd cyffuriau dosbarth A eu hatafaelu ac mae’r dyn yn cael ei ddal mewn perthynas â throseddau meddiant.

Cynhaliodd y tîm ymgyrch ar y cyd gyda’r DVLA a’n Uned Cymorth Ardal i ymateb i gwynion trigolion am broblemau parcio, ceir heb eu trethu a cherbydau sydd wedi cael eu gadael. Roedd y canlyniadau ar ôl un diwrnod yn unig yn anhygoel a bydd mwy o ymgyrchoedd ar ddod: 

  • Atafaelu tri cherbyd heb eu trethu
  • Riportio un gyrrwr heb yswiriant/trwydded
  • Tocyn i un gyrrwr a oedd yn defnyddio ffôn symudol wrth yrru
  • Clampio 20 cerbyd ar draws Cwm Rhymni Uchaf
  • 70 dirwy electronig i gael eu cyhoeddi gan y DVLA
  • Cyhoeddi dau hysbysiad cosb benodedig am droseddau parcio

Daliwch ati i roi gwybodaeth i ni ac fe gewch wybod y newyddion diweddaraf yn yr wythnosau a’r misoedd sydd ar ddod. Gwiriwch weithgarwch y tîm ar Twitter @gprhymney

Ward Bargod - Rwyf wedi sôn yn flaenorol am y problemau yn nhref Bargod gyda llawer o grwpiau o bobl ifanc yn casglu. Mae fy swyddogion wedi rhedeg cyfres o ymgyrchoedd ac rwyf wedi awdurdodi gorchmynion gwasgaru ble y bo’n briodol. Roeddem yn dechrau gweld rhywfaint o welliant ond dros y diwrnodau diwethaf rydym wedi gweld cynnydd eto mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ac o amgylch Morrisons.

Cafwyd digwyddiad penodol ar 26ain Ebrill; atgyweiriodd Adran Priffyrdd yr Awdurdod Lleol y grisiau sy’n arwain o Heol Hanbury i’r maes parcio oddi tanodd. Rhoddwyd rhwystrau er mwyn i’r sment allu sychu a rhywbryd rhwng yr amser pan adawodd y gweithwyr a’r bore wedyn achoswyd y difrod a ddangosir yn y llun.

Cafodd y gwaith atgyweirio ei wneud ag arian cyhoeddus, eich arian chi a mi, ac mae’r unigolion difeddwl hyn wedi ei ddifrodi. Yn amlwg nid oes ganddynt unrhyw barch tuag at ein tref felly gofynnaf i unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth i helpu i adnabod yr unigolion cyfrifol ffonio 101 a dyfynnu rhif cofnod 1800147358

Rwyf wedi siarad â chyngor y dref yngl?n â’r posibilrwydd o sefydlu gweithgarwch cymunedol cadarnhaol i bobl ifanc gan fod gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Mr Cuthbert, gyllid i gefnogi prosiectau o’r fath. Nid yw’n gyfyngedig i’r cyngor felly os oes gan unrhyw drigolion syniad neu brosiect i gefnogi hyn siaradwch â’ch swyddogion ward a gallwn gydweithio i fynd i’r afael â’r ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal.

Mae rhai pobl ifanc sydd wedi bod yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol wedi cael eu harestio a bydd yr agwedd hon yn parhau; felly rhieni/gwarcheidwaid cefnogwch ni trwy annog eich pobo ifanc i beidio â chasglu yn yr ardal.

Mae ein cydweithwyr yn Safonau Masnachu’n dal i weithio’n galed i fynd i’r afael â’r broblem o gyflenwi alcohol i bobl ifanc ac ers fy mlog diwethaf maen nhw wedi cynnal gweithgareddau pryniannau prawf. Gwerthodd siop leol i unigolyn dan oedran, derbyniodd yr unigolyn a oedd yn gwerthu ddirwy o £100 a bydd perchennog y siop yn cael ei riportio hefyd. Ni ellir cynnal yr ymgyrchoedd hyn oni bai bod Safonau Masnachu wedi derbyn cudd-wybodaeth, felly os oes gennych chi unrhyw wybodaeth, rhowch wybod iddynt.  

Yn ddiweddar cynhaliodd swyddogion lleol, cwnstabliaid gwirfoddol, staff Lleihau Niwed Heddlu Gwent mewn partneriaeth â Safonau Masnachu, Iechyd yr Amgylchedd, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ac Adran Trwyddedu’r Awdurdod Lleol ymweliadau trwyddedu mewn tair tafarn ar draws yr ardal. Roedd y canlyniadau’n dda gydag ond ychydig o faterion lle’r oedd angen i’r tîm gynnig cyngor pellach yn eu cylch.

Mae’r tîm lleol yn parhau i weithredu mewn perthynas â pharcio anystyriol yn nhref Bargod. Gweithiwch gyda ni a pharciwch yn ystyriol. Gwiriwch weithgarwch y tîm ar Twitter @gpbargoed

Ward Ystrad Mynach  - Mae staff wedi bod yn brysur dros y cyfnod hwn ac maen nhw wedi bod yn gweithio fel rhan o ymateb amlasiantaeth i dipio anghyfreithlon ar y tiroedd comin. Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth yngl?n â’r rhai sy’n gyfrifol cysylltwch â ni neu adran Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i’w riportio.

Ynghyd â phatrolau ymddygiad gwrthgymdeithasol mae swyddogion wedi bod yn gweithredu hefyd yn sgil y wybodaeth a ddarperir gennych chi. Dros y mis diwethaf mae nifer o warantau chwilio wedi cael eu gweithredu gydag adnoddau o bob rhan o ardal Caerffili a thu hwnt.

Roedd yn wych cael cefnogaeth yr Heddlu Gwirfoddol @gpspecials ar 20fed Ebrill; dyma lun o rai ohonynt o flaen yr hyn rwy’n hoffi ei alw’n “The Master Key”

Mae’r heddlu arferol a’r heddlu gwirfoddol yn cydweithio yn ein cymunedau. Os ydych chi’n credu y byddech yn hoffi ymuno â’r tîm ewch i wefan Heddlu Gwent. Fel cyn gwnstabl gwirfoddol fy hun gallaf argymell y swydd werth chweil hon. www.gwent.police.uk/en/join-us/special-constables/

Ar 25ain Ebrill gweithredodd swyddogion lleol warant arall dan Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau a chanfod ffatri canabis. Dyma weithredu cadarnhaol i gymryd cyffuriau oddi ar y stryd.

Mae problemau parcio’n dal i beri pryder i drigolion ac mae gweithgarwch yn parhau felly byddwch yn ystyriol a meddwliwch am bobl eraill gan y bydd tocynnau’n cael eu cyflwyno. Gwiriwch weithgarwch y tîm ar Twitter @gpystradmynach 

Diolch i chi am roi o’ch amser i ddarllen blog y mis hwn – byddaf yn ôl y mis nesaf ond yn y cyfamser, i gael newyddion dyddiol dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpbargoed @gprhymney a @gpystradmynach. Mae gen i fy nghyfrif Twitter fy hun hefyd @gpinspaokeefe 

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhimau ar @gpbargoed @gprhymney @gpytrafmynach

Gallwch hefyd anfon unrhyw faterion plismona yn eich cymuned ataf drwy e-bost andrew.o'[email protected]

Yr Arolygydd Andy O'Keefe