Yr Arolygydd Amanda Thomas (copy 1)

Eich blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Amanda Thomas, sy'n cwmpasu ardal Abertyleri, Brynmawr, Glynebwy a Thredegar

Gobeithio bod pob un ohonoch chi’n mwynhau'r cyfnod hwn o dywydd bendigedig, rwyf i'n sicr yn mwynhau - digon o farbeciws a chymdeithasu gyda theulu a ffrindiau. Gobeithio y bydd yn aros yn braf am y cwpwl o fisoedd nesaf.


Yn gyntaf, hoffwn sôn am y digwyddiad yn Nhredegar gyda'r dyn a feddiannodd yr adeilad gwag a ddenodd lawer o sylw. Cafwyd sylwadau negyddol ar y cyfryngau cymdeithasol ynghylch maint yr ymgyrch blismona yn ystod y digwyddiad. Yn anffodus, nid yw aelodau'r cyhoedd yn gyfarwydd â ffactorau bygythiad, risg a niwed a'r darlun cudd-wybodaeth. Ein gwaith ni oedd sicrhau bod pawb a oedd yn ymwneud â'r digwyddiad hwnnw gan gynnwys aelodau'r cyhoedd yn yr ardal yn cadw'n ddiogel. Roedd yn sefyllfa heriol ond rwyf yn hynod o falch ei bod wedi cael ei datrys a bod arést wedi ei wneud. Diolch personol i'r busnesau yn yr ardal a roddodd gefnogaeth i'm swyddogion yn ystod y profiad caled hwn ac i'm swyddogion a weithiodd oriau hir mewn amodau anodd.

Mae Cadetiaid Blaenau Gwent yn mynd o nerth i nerth. Maen nhw wedi bod allan yn y gymuned yn gwirfoddoli a chymryd rhan mewn digwyddiadau elusennau, cerdded i ben Mynydd Twmbarlwm gyda Chwnstabl Craig Ellis a gariodd 95kg ar ei gefn. Buont yn dosbarthu taflenni yn Rasau a siarad ag aelodau'r cyhoedd am swyddogion ffug a masnachwyr twyllodrus. Maen nhw hefyd wedi bod mewn digwyddiadau ymgysylltu, y mwyaf diweddar ohonynt gyda Chwnstabl Richie Lewis a'i dîm yn Ffair Gymunedol Brynmawr ynghyd â'n gwirfoddolwyr o Banel Atal Troseddu Ebwy Fach. Gwnaethant hefyd fynychu digwyddiad Go Wild ym Mharc Bryn Bach gyda Rhingyll Briggs a'm tîm yng Nglyn Ebwy. Anhygoel!

Mae digwyddiadau ymgysylltu cymunedol gwych wedi bod yn digwydd hefyd. Gweithiodd fy Nhîm Cymdogaeth o Abertyleri â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru i addysgu gyrwyr am ddiogelwch ar y ffyrdd. Roedd fy nhimau hefyd yn bresennol yn y diwrnod Lluoedd Arfog a gynhaliwyd ym Mharc Bedwellte ac rydym yn edrych ymlaen at fynychu diwrnod Bevan ar ddydd Sul 1af Gorffennaf i nodi 70 mlynedd ers creu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Bydd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru hefyd yn ymweld ag Ysbyty Aneurin Bevan yng Nglyn Ebwy ar ddydd Iau 5ed Gorffennaf i nodi'r achlysur arbennig hwn.

Rwyf yn dal i dderbyn hysbysiadau am faterion yn ymwneud â cherbydau a thraffig ffyrdd. Nodwch fy mod yn bwriadu mynd i'r afael â'r ardaloedd lle rydym wedi derbyn hysbysiadau a chwynion. Yn benodol, mae traffig sy'n peri niwsans wedi cynyddu yng nghanol tref Tredegar ac yng Nghanolfan Siopa Gwent yn arbennig. Fe welais innau feic oddi ar y ffordd yn gwibio tuag at y lleoliad hwn ac os mai chi yw'r gwryw a oedd yn gwisgo helmed wen, yn reidio beic gwyn ac oren, nodwch y byddwn yn dod o hyd i chi a bydd eich beic yn cael ei gymryd oddi wrthych. Rydym yng nghamau cynnar cynllunio ymgyrch gorfodi gyda'n cydweithwyr o'r Uned Cymorth Ardal i dargedu'r ardal hon - felly rwy'n gobeithio gallu rhannu rhai o'r canlyniadau hyn gyda chi yn y blog nesaf.

Mae lladradau disel yn parhau ar heol Blaenau'r Cymoedd / Ystad Ddiwydiannol Rasau. Fodd bynnag, mae'r ci heddlu, Noah, wedi chwarae rhan allweddol yn y gwaith o ddod o hyd i gerbyd a deunydd fforensig a fydd yn si?r o'n harwain ni at y troseddwyr. Ai chi sydd wrthi? Ai ar eich drws chi y byddwn ni’n curo nesaf?

Roeddwn wrth fy modd i fod wedi enwebu swyddogion o'm hadran iwnifform ynghyd â chydweithwyr CID am gymeradwyaeth am eu proffesiynoldeb a'u sgiliau ymchwilio. Dyfarnwyd eu tystysgrifau iddynt yn ein cyfarfod Arolygydd misol, gan Uwch-arolygydd Nick Mclain. Rwyf yn falch iawn o'r gwaith mae fy swyddogion yn ei wneud bob dydd ac mae'r ffaith eu bod yn cael cydnabyddiaeth am eu gwaith yn bwysig iawn i mi.

Rydym wedi croesawu tri swyddog heddlu arall i Flaenau Gwent yr wythnos hon; fodd bynnag, un o'r digwyddiadau cyntaf a fynychwyd gan un o'm swyddogion oedd y gwrthdrawiad traffig ffyrdd angheuol ym Mrynmawr. Rydym yn cydymdeimlo â theulu'r ymadawedig ar yr adeg aruthrol o anodd hwn. Bydd cefnogaeth lawn ar gael i'm swyddogion a oedd yn bresennol yn y digwyddiad hefyd.

Mae'r Tîm Gorfodi Cymdogaeth wedi bod yn brysur iawn y mis hwn ac wedi cynhyrchu'r canlyniadau canlynol:
Arestio 12 o bobl ym Mlaenau Gwent am fethu â bod yn bresennol yn y llys
Arestio dyn yng Nglyn Ebwy am yrru dros y terfyn yfed a gyrru rhagnodedig
Arestio dyn am dorri amodau ei drwydded carchar yn Abertyleri
Atafaelu cerbydau am ddiffyg yswiriant yn Nhredegar a Glyn Ebwy
Cyflwyno dirwy i ddyn am fethu â chydymffurfio ag arwydd traffig yn nhref Tredegar
Arestio dau ddyn yn Abertyleri yn y fan a'r lle am ddwyn o gerbydau modur heb neb yn bresennol

Maen nhw hefyd yn parhau i weithredu gwarantau dan Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau a byddant yn targedu'r unigolion hynny sydd dan amheuaeth o ddelio cyffuriau Dosbarth A. Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth / cudd-wybodaeth mewn perthynas â'r unigolion hyn cysylltwch â ni - gweler y manylion ar waelod y dudalen. Y math hwn o droseddoldeb sy'n difa teuluoedd a chymunedau.

Yr wythnos ddiwethaf, es i, Rhingyll Briggs a Phrif Uwch-arolygydd Budden i gyfarfod yng Nghyngor Sir Blaenau Gwent gyda'r AS Nick Smith. Roeddem yn trafod y problemau sy'n ymwneud â'r camerâu teledu cylch cyfyng cyfredol ym Mlaenau Gwent Roedd y cyfarfod yn gadarnhaol iawn gydag awgrymiadau ar gyfer gwella'r system er mwyn iddi fod yn addas i'r pwrpas. Bydd y newyddion diweddaraf yn dilyn mewn blogiau yn y dyfodol.

Hoffwn hefyd estyn gwahoddiad i aelodau'r cyhoedd weld yr hyn rydym yn ei wneud bob dydd trwy gymryd rhan yn y cynllun cysgodi. Mae manylion llawn ar wefan Heddlu Gwent.
Diolch i chi am roi o'ch amser i ddarllen fy mlog.

 

 

I gael diweddariadau dyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gpabertillery @gpbrynmawr @gpebbwvale a @gptredegar

Gallwch hefyd fy e-bostio os oes gennych unrhyw broblemau plismona yn eich cymuned [email protected]

Arolygydd Amanda Thomas