Gwybodaeth Gyffredinol

Mewn rhai achosion, caiff eiddo coll ei roi i Orsafoedd Heddlu lleol lle bydd ein Swyddogion, gan ddibynnu ar yr eitem, yn gwneud ymdrechion rhesymol i geisio dod o hyd i'r perchennog. Er enghraifft, os cyflwynir pwrs neu waled sy'n cynnwys trwydded yrru, byddwn yn ysgrifennu at y sawl a enwir ar y drwydded yrru i roi gwybod iddo fod gennym yr eiddo hwn a gofyn iddo gysylltu.

Cofnodir unrhyw eiddo coll ar System Eiddo Coll a Chanfyddedig Heddlu Gwent. Os ydych wedi colli eitem, gallwch roi gwybod i Heddlu Gwent drwy ffonio 101 neu ymweld â'ch gorsaf heddlu leol.

 

Os byddwch wedi colli eich ci, cysylltwch â'ch Awdurdod Lleol a fydd yn gallu eich helpu.

Os byddwch wedi colli unrhyw anifail arall cysylltwch â'r RSPCA neu'ch milfeddyg lleol.

Gallwch hefyd ymweld â'r gofrestr anifeiliaid anwes genedlaethol i roi gwybod am anifeiliaid coll.

 Ble i gael gwybodaeth

Y SefydliadRhif CyswlltGwefan
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 01874 624704

www.blaenau-gwent.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili01443 815588 neu 01495 226622

www.caerphilly.gov.uk

Cyngor Sirol Sir Fynwy01633 644644

www.monmouthshire.gov.uk

Cyngor Dinas Casnewydd01633 656656

www.newport.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen01495 762200

www.torfaen.gov.uk

RSPCA0300 123 0744

www.rspca.org.uk

Os byddwch yn colli eich ffôn, dylech gysylltu â'ch darparwr gwasanaeth cyn gynted â phosibl er mwyn ei flocio. Ceir manylion cyswllt ar wefan eich darparwr ffôn symudol.

Os nad ydych wedi gwneud yn barod, dylech gofrestru eich ffôn ar y gronfa ddata hon drwy ymweld â gwefan Immobilise, oherwydd bydd yn cynyddu'r tebygolrwydd o gael eich ffôn yn ôl os caiff ei golli a bod rhywun yn dod o hyd iddo.

Os byddwch yn colli eich trwydded yrru dylech gysylltu ag adran trwyddedau sydd wedi'u colli neu eu dwyn y DVLA.

Os byddwch yn colli eich cerdyn banc neu'ch cerdyn credyd, dylech gysylltu â'ch banc ar unwaith fel y gall y cerdyn gael ei ganslo.

Os byddwch wedi colli allweddi'r t? dylech, yn y lle cyntaf, gysylltu â saer cloeon lleol neu'ch cwmni yswiriant a fydd yn cysylltu ag un ar eich rhan. Bydd y saer cloeon yn gallu cael mynediad i'ch t? heb fawr ddim difrod a gosod cloeon newydd er mwyn sicrhau bod eich eiddo yn ddiogel.

Os byddwch wedi colli allweddi'r car bydd angen i chi gysylltu â gweithgynhyrchwr eich cerbyd a fydd yn gallu cael gafael ar set newydd i chi. Gall fod angen allweddi arbenigol â thrawsatebwyr ar gerbydau modern sydd â llonyddyddion sydd ond ar gael gan y gweithgynhyrchwr.

Os oes gennych allwedd sbâr i'r cerbyd gallwch ei defnyddio i gael mynediad a dylech geisio cael gafael arni er mwyn cael eich cerbyd adref neu i garej.

Os caiff arf tân ardystiedig ei golli rhaid i chi roi gwybod i'r Heddlu ar unwaith. Cysylltwch â Trwyddedu Arfau Tân.

 Dylid rhoi gwybod i'r sefydliad dyroddi am unrhyw gardiau adnabod a gaiff eu colli.

Dylid rhoi gwybod i'r Awdurdod Lleol dyroddi am unrhyw fathodynnau sydd wedi'u colli.

Y Sefydliad

Rhif Cyswllt

Gwefan

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

01874 624704

www.blaenau-gwent.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

01443 815588 neu 01495 226622

www.caerphilly.gov.uk

Cyngor Sirol Sir Fynwy

01633 644644

www.monmouthshire.gov.uk

Cyngor Dinas Casnewydd

01633 656656

www.newport.gov.uk/

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

01495 762200

www.torfaen.gov.uk

Dylid rhoi gwybod i'r awdurdod dyroddi perthnasol am unrhyw ddogfennau sydd wedi'u colli.

I ganslo pasbort sydd wedi'i golli neu ei ddwyn cysylltwch â www.gov.uk/report-a-lost-or-stolen-passport.

Os byddwch wedi colli unrhyw gyffuriau neu feddyginiaethau rhagnodedig, cysylltwch â'ch meddyg teulu/ymarferydd meddygol. Ceisiwch gofio ble rydych wedi bod a gwnewch ymholiadau yn yr ardal lle rydych yn meddwl y gwnaethoch eu colli.