Cam-drin Domestig

Cam-drin Domestig  

Mae cam-drin domestig yn golygu unrhyw achos o ymddygiad sy'n rheoli eraill, ymddygiad cymhellol neu ymddygiad bygythiol, trais neu gam-drin rhwng unigolion 16 oed a throsodd, sy'n bartneriaid agos neu a fu'n bartneriaid agos, neu'n aelodau o'r teulu, waeth beth fo'u rhyw neu eu rhywioldeb. Mae hyn yn cynnwys:

  • Cam-drin corfforol: gwthio, taro, bwrw, cicio, tagu a defnyddio arfau
  • Cam-drin rhywiol: gorfodi neu roi pwysau ar rywun i gael rhyw (trais), gweithgarwch rhywiol digroeso, cyffwrdd, teimlo rhywun yn amhriodol neu wneud i rywun wylio pornograffi
  • Cam-drin ariannol: cymryd arian, rheoli cyllid, atal rhywun rhag gweithio
  • Cam-drin emosiynol/ rheolaeth orfodol: gwneud i rywun deimlo'n ddrwg neu'n ofnus dro ar ôl tro, stelcio, blacmelio, cadw golwg ar rywun drwy'r amser, chwarae gemau meddyliol. Mae rheolaeth orfodol bellach yn drosedd o dan Ddeddf Troseddau Difrifol 2015
  • Bygythiadau a brawychu: bygwth i anafu neu eich lladd chi, bygwth i'w lladd eu hunain, y plant neu anifeiliaid anwes y teulu, dinistrio pethau sy'n berchen i chi
  • Cam-drin digidol/ar-lein: Defnyddio technoleg i ynysu, bychanu neu reoli rhywun ymhellach
  • Trais ar sail anrhydedd, priodas dan orfod ac anffurfio organau cenhedlu benywod  

Gall cam-drin domestig effeithio ar unrhyw un, waeth beth fo'u rhyw, oedran, hil, rhywioldeb neu gefndir cymdeithasol.

Yn aml iawn mae dioddefwyr yn dioddef yn dawel am sawl blwyddyn ac mae ymchwil yn dangos ei fod yn broblem sy'n cael ei thangofnodi yn sylweddol yn ein cymunedau.

Gall cam-drin ddigwydd ar sawl ffurf ac yn aml iawn mae ganddo ganlyniadau a all newid bywydau'r rheini sy'n dioddef. Mae ymchwil yn dangos y bydd un o bob pedair merch ac un o bob chwe dyn yn dioddef cam-drin domestig ar ryw adeg yn eu bywydau.

Mae cam-drin domestig yn drosedd sy'n gallu gwneud i chi deimlo fel carcharor ac yn unig. Nid yw fyth yn dderbyniol ac mae'n drosedd y mae Heddlu Gwent yn ei chymryd o ddifrif. Rydym yma i chi, er hynny, os nad ydych chi am siarad â'r Heddlu, mae ffyrdd eraill o gael help.

Mae'n cynnig gwybodaeth gyfrinachol am ddim i ddynion a menywod sy'n profi problemau cam-drin domestig. Mae hefyd yn rhoi gwasanaeth gwybodaeth i bobl sy'n poeni am drais ar sail anrhydedd a phriodas dan orfodaeth ac anffurfio organau cenhedlu benywod.

www.livefearfree.gov.wales/lang=cy

Mae'n rhoi cymorth sy'n ymwneud â thai i fenywod, dynion a theuluoedd yng Nghymru, sydd mewn perygl o fod yn ddigartref oherwydd cam-drin domestig

www.llamau.org.uk

Mae'n gweithio gyda phob aelod o'r teulu sydd wedi cael eu heffeithio gan gam-drin domestig, gan ddarparu dull adferol sy'n canolbwyntio ar y person a gaiff ei arwain gan y dioddefwr.

www.gwentdas.co.uk

Mae'n asiantaeth arbenigol sy'n rhoi gwybodaeth briodol a gwasanaethau diwylliannol sensitif i grwpiau du a lleiafrifoedd ethnig eraill.

www.bawso.org.uk

Mae prosiect Dyn yn gweithio ledled Cymru i gefnogi dynion sydd wedi cael profiad o gam-drin domestig.

www.dynwales.org

 Mae'n sefydliad ymbarél cenedlaethol sy'n cynrychioli grwpiau lleol i fenywod ledled Cymru

 www.welshwomensaid.org

Mae'n rhoi cymorth i ddioddefwyr pob math o drosedd, yn cynnwys cam-drin domestig.

www.victimsupport.org.uk

Mae'n sicrhau bod dioddefwyr troseddau yn cael y cymorth, y wybodaeth a'r arweiniad sydd eu hangen arnynt ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Torfaen.

www.connectgwent.org.uk

Gwasanaethau cymorth argyfwng trais a cham-drin rhywiol.

www.newpathways.org.uk