Gwrandawiadau Achosion o Gamymddwyn yn Gyhoeddus

O dan eu Rheoliadau Camymddwyn ffurfiol, mae'n rhaid i Swyddogion yr Heddlu sy'n cael eu cyhuddo o gamymddwyn difrifol ymddangos o flaen panel camymddwyn a gaiff ei gadeirio gan Gadeirydd wedi cymhwyso'n gyfreithiol sydd wedi'i benodi gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddau ac sy'n cynnwys Swyddog yr Heddlu sydd o leiaf yn Uwcharolygydd yn ogystal ag aelod lleyg annibynnol, hefyd wedi'i benodi gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddau. 

Caiff y gwrandawiadau eu cynnal yn gyhoeddus ac yng Ngwent, mae hyn fel arfer yn bosibl wrth i'r gwrandawiad gael ei gynnal mewn adeilad Heddlu gyda'r achos yn cael ei ffrydio drwy gyswllt byw i ystafell ym Mhencadlys yr Heddlu lle gall y wasg a'r cyhoedd fod yn bresennol.

Weithiau, os bydd cynrychioliadau'n cael eu gwneud gan unrhyw un o'r grwpiau buddiant a all gynnwys y Swyddog(ion), tystion neu ddioddefwyr, achwynwyr, yr Heddlu ei hun neu Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu os ydynt wedi bod yn rhan ohono, yna gall Cadeirydd y panel benderfynu gwahardd y cyhoedd a'r cyfryngau rhag dilyn rhan o'r achos neu'r achos cyfan. Gall cynrychioliadau gael eu gwneud am resymau personol neu am resymau gweithredol oherwydd sensitifrwydd yr achos neu'r amgylchiadau ac oherwydd y gall tactegau plismona neu weithrediadau cael eu cyfaddawdu. Y man cychwyn yw gwrandawiad cyhoeddus bob tro. Mae'n rhaid i fanylion y gwrandawiad gael eu cyhoeddi gan yr Heddlu o leiaf 5 diwrnod gwaith cyn iddo digwydd, hyd yn oed os caiff ei gynnal yn breifat. Mae'n rhaid i'r Heddlu hefyd gyhoeddi'r canlyniad am o leiaf 28 diwrnod yn olynol ar ôl i'r gwrandawiad orffen. Does dim rhaid iddo gyhoeddi enw'r Swyddog(ion).

Yng Ngwent, mae angen i'r aelodau o'r cyhoedd a'r wasg sy'n dymuno bod yn bresennol roi gwybod i'r Heddlu am eu hawydd i wneud hynny, fel bod digon o le yn gallu cael ei neilltuo a bod unrhyw fesurau diogelwch yn gallu cael eu gosod.

Ein gwrandawiad camymddwyn cyhoeddus

 

 

Gwnaeth Cwnstabl yr Heddlu BREESE ymddangos gerbron Gwrandawiad Camymddwyn i ateb honiadau bod ei ymddygiad wedi arwain at Dorri'r Safonau Ymddygiad Proffesiynol mewn perthynas ag Awdurdod, Parch a Chwrteisi, Dyletswyddau a Chyfrifoldebau ac Ymddygiad Annheilwng. Mae'r honiadau penodol fel a ganlyn:

  1. Ddydd Mawrth 5 Rhagfyr 2017, roeddech ar ddyletswydd yng Ngorsaf Heddlu Glynebwy pan wnaeth Menyw A fynychu apwyntiad a drefnwyd ymlaen llaw i roi datganiad tyst am ei chyn-bartner a oedd wedi torri Gorchymyn Atal.
  1. Cyn siarad â Menyw A,  gwnaethoch fethu â sicrhau eich bod yn briodol ymwybodol o'r wybodaeth bresennol yn ymwneud â honiadau Menyw A na gwybodaeth am ei chyfarfodydd blaenorol â swyddogion ar 2 Rhagfyr 2017. Ni wnaethoch fwrw golwg, neu fwrw golwg iawn, dros Gofnod STORM / neu Gofnod Ymchwiliad i Ddigwyddiadau NICHE a oedd ar gael i chi.
  1. Yn ystod eich trafodaethau â Menyw A, gwnaethoch siarad â hi mewn modd diystyriol ac amhroffesiynol. Gwnaethoch weiddi arni a throsti, ac ni wnaethoch wrando'n iawn ar yr hyn yr oedd hi'n ei ddweud. Gwnaethoch ddweud wrth Fenyw A ei bod yn "freuddwydiwr", neu'n "swnio fel" un.
  1. Pan roeddech yn siarad â Menyw A, gwnaethoch ragdybiaethau am yr hyn yr oedd hi'n cwyno amdano, gan fethu â gwrando arni'n iawn. Gwnaethoch fethu â gwneud ymholiadau digonol ac addas â Menyw A ar y cam priodol er mwyn cadarnhau manylion yr honiadau yr oedd hi'n eu gwneud.
  1. Gwnaethoch hysbysu Menyw A yn anghywir nad oedd un o'i honiadau yn gyfystyr â thorri Gorchymyn Atal, er ei bod wedi darparu tystiolaeth i chi i'r gwrthwyneb.
  1. Ar ôl cymryd datganiad gan Fenyw A, gwnaethoch fethu â chymryd camau cadarnhaol mewn perthynas â'i honiad, gan arwain at oedi i'r ymchwiliad. Ni wnaethoch hysbysu unrhyw Rhingyll yr Heddlu am yr achos honedig o dorri'r Gorchymyn Atal na chymryd unrhyw gamau eraill er mwyn sicrhau y byddai camau prydlon a phriodol yn cael eu cymryd mewn perthynas â'r achos o dor gorchymyn hwn.

Canfu'r panel fod pob honiad yn wir ar sail yr hyn sy'n debygol.  Gan fod gan PC BREESE rybudd ysgrifenedig terfynol mewn lle ar ddyddiad yr asesiad Rheoliad 12 (13 Rhagfyr 2017) ac na chanfu'r Panel unrhyw amgylchiadau eithriadol, y canlyniad oedd ei ddiswyddo gan roi 28 diwrnod o rybudd o 21 Mehefin 2018.