Prif Gwnstabl Julian Williams

Ymunodd Julian Williams â Heddlu Gwent ar secondiad o Heddlu De Cymru yn 2014 fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro a chafodd ei benodi yn barhaol i'r rôl yn 2015. Mae wedi gwasanaethu fel Dirprwy Brif Gwnstabl ac ar ôl cael ei enwi'n ddewis Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, dechreuodd fel y Prif Gwnstabl Dros Dro ar 1 Gorffennaf 2017. Wrth gael ei benodi, dywedodd "Rwy'n falch ac yn lwcus i gael y cyfle hwn i gyflawni rôl y Prif Gwnstabl o fewn heddlu sydd â thraddodiad mor gryf a hanes o lwyddo." 

"Mae llawer o waith aruthrol yn cael ei wneud bob dydd gan swyddogion a staff Heddlu Gwent ac mae'n fraint gweithio gyda nhw wrth ddelio â heriau'r dyfodol."

Mae wedi gweithio i'r heddlu ers 28 mlynedd, gan dreulio 25 o'r blynyddoedd hynny gyda Heddlu De Cymru. Tra roedd yn gweithio i Heddlu De Cymru, bu'n gwasanaethu yn ardaloedd y Barri, Penarth, Caerdydd, Castell-nedd, Port Talbot ac Abertawe, yn ogystal â chael ei leoli yn y Bencadlys ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Ym maes plismona gweithredol y mae ei gefndir ac, fel Prif Uwch-arolygydd, roedd yn Gomander Rhanbarthol y Rhanbarth Gorllewinol, gan gwmpasu Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot.

Cyn gadael Heddlu De Cymru, roedd yn Brif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro ar gyfer gweithredoedd arbenigol.

Mae'n ddigon ffodus i fod wedi cael y profiad o fod yn Gomander ar gyfer gemau pêl-droed y Gemau Olympaidd yn Stadiwm y Mileniwm yn 2012. Mae wedi rheoli nifer o ddigwyddiadau proffil uchel hefyd gan gynnwys 2 gêm bêl-droed rhwng Abertawe a Dinas Caerdydd.

Fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol a Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gwent, roedd yn gyfrifol am yr Uned Arfau Tanio ar y Cyd, sy'n ymateb i ddigwyddiadau arfau tanio ledled ardaloedd plismona Heddlu Gwent, Heddlu De Cymru a Heddlu Dyfed Powys.

Ef yw arweinydd plismona Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl yng Nghymru ac mae'n rhan o'r Gr?p Gwrthderfysgaeth Genedlaethol; ar ôl bod yn Gomander Arfau Tanio am 15 mlynedd.

Mae ei fryd ar faes y campau yn bennaf. Mae wedi bod yn ddigon ffodus i gynrychioli tîm rygbi Heddlu De Cymru ers sawl blwyddyn yn ogystal â thîm rygbi Heddlu Prydain. Mae'n gefnogwr brwd o Glwb Pêl-droed Abertawe.

E-bost cyswllt: [email protected]