Data ac Ystadegau Stopio a Chwilio

Fel rhan o'n hymrwymiad i'r Cynllun Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio, rydym yn cyhoeddi data blynyddol sy'n darparu manylion, ymhlith gwybodaeth arall, faint o achosion stopio a chwilio a gynhaliwyd o fewn pob Ardal Blismona Leol (LPA) a nifer y canlyniadau cadarnhaol yn ymwneud â'r achosion hynny. Mae'r data isod yn ymwneud â'r cyfnod 1 Ebrill 2016 - 31 Mawrth 2017.

Ethnigrwydd HunanddiffiniedigCyfanswm yr HeddluCyfanswm Ardal Blismona  Leol y DwyrainCyfanswm Ardal Blismona Leol y Gorllewin
A1 Asiaidd Indiaidd401
A2 Asiaidd Pacistanaidd 35290
A3 Asiaidd Bangladeshaidd210
A9 Unrhyw Gefndir Asiaidd arall 15111
B1 Du Caribiaidd1162
B2 Du Affricanaidd 641
B9 Unrhyw gefndir Du arall623
M1 Gwyn/Du Caribïaidd24113
M2 Gwyn/Du Affricanaidd  311
M3 Gwyn/Asiaidd540
M9 Unrhyw gefndir Cymysg arall1041
O9 Unrhyw gefndir Ethnig arall750
W1 Gwyn Prydeinig 1221320567
W2 Gwyn Gwyddelig301
W9 Unrhyw gefndir gwyn arall1686
N3 Swyddog wedi'i Alw i Ffwrdd291014

Heb ei ddatgelu

211


Pwrpas

Cyfanswm yr Heddlu

Cyfanswm Canlyniad Cadarnhaol yr Heddlu

Cyfanswm Ardal Blismona Leol y Dwyrain

Cyfanswm Canlyniad Cadarnhaol Ardal Blismona Leol y Dwyrain

Cyfanswm Ardal Blismona Leol y Gorllewin

Cyfanswm Canlyniad Cadarnhaol Ardal Blismona Leol y Gorllewin
Difrod Troseddol28772145
Cyffuriau108432329978306101
Drylliau1681194
Rhodio â Chyfarpar193373548722
Arf Tramgwyddus94312554919
Arall8920245389
Eiddo wedi ei Ddwyn1946329610342
Trosedd/Anhrefn/Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Drwgdybiedig210000
Tor-rheol Traffig310000
Heb ei gofnodi801030

 

Mae canlyniad cadarnhaol yn golygu bod y person a gafodd ei stopio a'i chwilio naill ai wedi cael ei arestio, cael ei wysio, derbyn rhybudd, cael rhybudd ffurfiol ar gyfer canabis, cymryd rhan mewn cynllun datrysiad cymunedol neu wedi derbyn hysbysiad cosb am anhrefn.

Noder: O ganlyniad i broblem ansawdd data gyda'n systemau cyfrifiadur mewnol pan gyflwynom data Symudol am y tro cyntaf yn ystod rhan cynnar y flwyddyn ariannol 2016/2017, nid yw cyfanswm y ffigurau ar gyfer cyfarfyddiadau stopio a chwilio yn cyfateb i'r rhif pan yn edrych ar y cyfanswm ar gyfer yr ardaloedd daearyddol priodol. Mae hyn wedi'i gywiro ers Gorffennaf 2016. Ni wnaeth y broblem, mewn unrhyw ffordd, effieithio ar fonitro ac archwiliad y cyfarfyddiadau stopio a chwilio na'r dychweliadau data at y Swyddfa Gartref.