Perfformiad yr Heddlu

Mae Heddlu Gwent yn gweithredu drwy ddwy Ardal Blismona Leol sydd wedi'u halinio â phum Awdurdod Lleol. Mae Gwent yn ymestyn dros 15,542 cilomedr sgwâr ac mae ganddi boblogaeth o fwy na 576,700 o bobl sydd wedi tyfu 4.2% dros y deng mlynedd diwethaf.  Mae tua 4% o boblogaeth Gwent o gefndiroedd cymysg, du neu leiafrifoedd ethnig.

Mae'r sir yn amrywiol yn economaidd ac yn ddiwylliannol, gydag ardaloedd cefnog ac ardaloedd difreintiedig sy'n cyflwyno anghenion plismona gwahanol Mae 12% o Went yn y categori 'mwyaf difreintiedig' ac yn 2013 roedd cyflogau wythnosol gros cyfartalog yn ardaloedd tri o'n Hawdurdodau Lleol 3.9% yn is na chyfartaledd Cymru.

Mae Gwent yn cynnwys trefi gwledig, cefn gwlad ac ardaloedd trefol fel Dinas Casnewydd. Bydd prosiectau adfywio a thai mawr yng Nghasnewydd a'r Cymoedd yn cyflwyno buddion a heriau yn y blynyddoedd sydd i ddod ac mae'r nifer fawr o gerbydau sy'n teithio ar hyd yr M4 tua'r dwyrain yn peri risg gyson o droseddau cyfundrefnol.

Mae ein gweithlu 12% yn llai nag yr oedd yn 2010. Er gwaethaf hyn, mae cynnydd wedi bod o ran lefel a chymhlethdod anghenion y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Mae nifer y troseddau rhywiol hanesyddol a gyflwyni'r i'n sylw yn parhau'n uchel. Mae'r rhain yn ymchwiliadau cymhleth a hir. Mae troseddau meddiangar lleol (lladrata, bwrgleriaeth, dwyn o siopau) wedi'u gosod yn erbyn blaenoriaethau rhanbarthol a chenedlaethol. Mae cynnydd parhaus mewn rhai troseddau treisgar (cam-drin domestig, trais heb anaf) wedi arwain at fwy o waith i ddiogelu rhai o'r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein mysg. Rhaid i'r gwaith o blismona digwyddiadau mawr, fel Uwchgynhadledd NATO 2014 a Chwpan Ryder 2010, redeg ochr yn ochr â gwaith plismona bob dydd.

Rydym yn asesu ein perfformiad mewn nifer o feysydd i sicrhau ein bod bob amser yn ceisio darparu'r ansawdd gorau posibl o wasanaeth. Mae ein cynlluniau cyflawni yn amlygu sut rydym yn bwriadu cyflawni'r blaenoriaethau a bennwyd gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Noder bod Cynlluniau Cyflawni Heddlu Gwent ar gyfer 2015-16 a 2016-17 yn ymwneud â blaenoriaethau a bennwyd gan y Comisiynydd blaenorol.

Yn ogystal, mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi (HMIC) yn arolygu Heddlu Gwent yn rheolaidd. Rydym yn falch yn eu harolygiadau PEEL diweddaraf eu bod wedi ein hasesu ym meysydd Effeithiolrwydd, Effeithlonrwydd a Dilysrwydd a chawsom radd 'Da' yn y tri arolygiad.

Mae adroddiadau ar gael yn y dolenni canlynol

Gellir dod o hyd i Ystadegau Troseddau ar gyfer eich ardal yn Police.uk. Yn yr un modd, caiff ystadegau eraill eu cyhoeddi gan Y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae ein Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn cydgysylltu'r Cynllun Ymweld â Phobl yn y Ddalfa Annibynnol. Mae Ymwelwyr Annibynnol â'r Ddalfa yn wirfoddolwyr o bob rhan o'r gymuned sy'n arolygu ein cyfleusterau dalfa. Gellir dod o hyd i'w hadroddiadau yma