Hannah_Morris.PNG

Hannah Morris

Age: 28

Address: Newport / Casnewydd

Conviction: Attempted murder / Ymgais i lofruddio

Sentence: Jailed for life, with a minimum term of four years and 235 days / Carchar am oes, gyda lleiafswm o bedair blynedd a 235 diwrnod

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

At approximately 4am on 20th February 2018, Morris approached her victim, who she did not know, while he was sitting in a van with his brother in law, in the Maindee Parade area of Newport. When he opened the van door, Morris lashed out at him with a kitchen knife, stabbing him twice under the chin and once on his hand. When arrested, she told police she had intended to kill someone and wanted to go to prison. Detective Constable Natalie McCarthy said: “My uniformed colleagues were very quick to respond to such a serious incident and their professional manner when dealing with Morris was captured on their Body Worn Cameras.” / Tua 4am ar 20fed Chwefror 2018, aeth Morris i fyny at ei dioddefwr, nad oedd yn hysbys iddi, tra'r oedd yn eistedd mewn fan gyda'i frawd yng nghyfraith, yn ardal Rhodfa Maendy yng Nghasnewydd. Pan agorodd y dioddefwr ddrws y fan, anelodd Morris ergyd tuag ato gyda chyllell cegin, gan ei drywanu ddwywaith o dan ei ên ac unwaith ar ei law. Pan gafodd ei harestio, dywedodd wrth swyddogion ei bod wedi bwriadu lladd rhywun a'i bod eisiau mynd i'r carchar. Dywedodd Ditectif Gwnstabl Natalie McCarthy: “Llwyddodd fy nghydweithwyr mewn iwnifform i ymateb yn gyflym iawn i ddigwyddiad mor ddifrifol a chafodd y ffordd broffesiynol y gwnaethant ymdrin â Morris ei recordio ar y camerâu a wisgir ganddynt ar y corff.”

Back to list