Matthew_Kufour-Mills.PNG

Matthew Kufour-Mills

Age: 19

Address: London / Llundain

Conviction: Conspire to commit fraud by false representation / Cynllwynio i gyflawni twyll trwy ymhoniad anwir

Sentence: 27 months imprisonment / Carchar am 27 mis

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

This incident involved an organised crime group who deceived an elderly couple into departing with nearly £100,000. They stated they were police officers and convinced the victims to buy expensive watches, which were then collected by members of the organised crime group. Matthew Kufour-Mills was one of the couriers who collected two watches. By conducting extensive CCTV enquiries and working with other police forces we were able to identify Kufour-Mills as one of the offenders. Clearly, this incident had a profound impact on the victims both financially and emotionally. They have remained strong and supportive throughout the investigation and I would like to thank them for this. We welcome the sentence imposed on Kufour-Mills and encourage anyone who thinks they may be a victim of this type of fraud to contact police. / Roedd y digwyddiad hwn yn ymwneud â gr?p o droseddwyr cyfundrefnol a dwyllodd pâr oedrannus i ildio ymron i £100,000. Dywedodd y troseddwyr eu bod yn swyddogion heddlu a gwnaethant ddwyn perswâd ar y dioddefwyr i brynu oriorau drud, a gafodd eu casglu wedyn gan aelodau o'r gr?p o droseddwyr cyfundrefnol. Roedd Matthew Kufour-Mills yn un o'r negeswyr a gasglodd ddwy oriawr. Trwy gynnal ymholiadau delweddau teledu cylch cyfyng helaeth a gweithio gyda lluoedd heddlu eraill roeddem ni’n gallu enwi Kufour-Mills fel un o'r troseddwyr. Yn amlwg, cafodd y digwyddiad hwn effaith ddwys ar y dioddefwyr yn ariannol ac yn emosiynol. Maen nhw wedi bod yn gryf a chefnogol trwy gydol yr ymchwiliad a hoffwn ddiolch iddyn nhw am hyn. Rydym yn croesawu'r ddedfryd a orfodwyd ar Kufour-Mills ac yn annog unrhyw un sy'n credu efallai ei fod yn dioddef y math hwn o dwyll i gysylltu â'r heddlu.

Back to list