Yr Arolygydd Paul Davies

Eich blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Paul Davies, sy'n gwasanaethu ardal Pillgwenlli a Betws

Mae gorllewin Casnewydd wedi croesawu nifer o swyddogion newydd, gan gynnwys cwnstabliaid dan hyfforddiant ar gyfnod prawf a swyddogion sydd wedi trosglwyddo o luoedd eraill. Mae’n wych gweld wynebau newydd allan yn yr ardal, yn awyddus i ddysgu ac i amddiffyn ein cymunedau.

Gorffennwyd ein blwyddyn ym mis Rhagfyr gyda diwrnod gweithredu yn canolbwyntio ar ein ‘Heddlu Bach’ o Ysgol Gynradd Pilgwenlli. Thema’r diwrnod oedd atal troseddu a gyda’n hasiantaethau partner, trigolion lleol a’r Heddlu Bach gwnaethom gyfarfod yng Nghanolfan Mileniwm Pilgwenlli, lle y cynhaliais sesiwn briffio ac aeth pawb allan ar batrôl. Gwnaethom groesawu ein cydweithwyr o’r cyfryngau hefyd, a dynnodd sylw at yr ymdeimlad cadarnhaol ym Mhilgwenlli ar ôl 12 mis heriol. Roedd y sylw’n dangos yn glir ein bod yn cydweithio fel un i fynd i’r afael â materion sy’n achosi pryder.

Bydd pob un ohonoch yn ymwybodol o’r digwyddiad ym Metws lle cafodd un o’n faniau heddlu ei ddifrodi’n helaeth gan weithred o gynnau tân yn fwriadol. Achosodd hyn bryderon amlwg trwy gydol yr ardal. Rwy’n falch o allu hysbysu ar ôl ymchwiliad trwyadl a helaeth gan yr heddlu bod dyn wedi cael ei arestio ar amheuaeth o ddechrau tân yn fwriadol gyda bwriad o beryglu bywyd/bod yn ddi-hid yngl?n â pheryglu bywyd. Cafodd ei gyhuddo â’r drosedd hon a chafodd ei gadw yn y ddalfa ar ôl ymddangos yn Llys Ynadon Casnewydd. Gobeithio bod hon yn neges glir gennym y byddwn yn parhau i ymchwilio i faterion a sicrhau bod y troseddwr neu’r troseddwyr yn cael eu dwyn o flaen y llys. Cawsom gefnogaeth wych gan ein cymuned a’n cynghorwyr yn ystod y cyfnod hwn hefyd - felly diolch i chi.

Mae ein timau’n gweithio gyda’n hasiantaethau partner gyda’r bwriad o ganfod pwy yw’r bobl sy’n cyfrannu at ymddygiad gwrthgymdeithasol ledled gorllewin Casnewydd. Os caiff y rhai sy’n gyfrifol eu henwi byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid gan gynnwys cymdeithasau tai lleol i geisio troi tenantiaid o’u heiddo. 

Rydym wedi profi nifer o broblemau gyda pharcio yn ac o amgylch ardaloedd Ysgol Gynradd Pilgwenlli, Ysgol Gynradd/Babanod Sant Michael a Heol Mendalgief. Bydd pobl sy’n torri rheoliadau wrth barcio neu’n parcio mewn man peryglus yn destun dirwy parcio. Gall parcio yn y ffordd hon gael effaith go iawn ar ddiogelwch y gymuned, yn arbennig ein plant.

Diolch mawr i’r holl drigolion a dalodd eu cymwynas olaf i’n ffrind a’n cydweithiwr tra hoff ‘John Spragg’. Roedd nifer y bobl a oedd yn bresennol cyn, yn ystod ac ar ôl yr angladd yn dangos yn amlwg y parch aruthrol tuag at John yn y cymunedau. Roedd yn caru Pilgwenlli ac roedd yn was ffyddlon a oedd eisiau helpu pobl a gwneud gwahaniaeth i’r rhai roedd yn eu gwasanaethu. Gorffwysed mewn hedd, Mr Spragg.

I gael y newyddion diweddaraf yn ddyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gppill @gpbettws

Gallwch hefyd anfon unrhyw faterion plismona yn eich cymuned ataf drwy e-bost [email protected] 

Yr Arolygydd Paul Davies