Yr Arolygydd Paul Davies

Eich blog diweddaraf gan eich Arolygydd lleol, Paul Davies, sy'n gwasanaethu ardal Pillgwenlli a Betws

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, unwaith eto rydym wedi croesawu tri chwnstabl newydd ar gyfnod prawf ac mae’n bleser gen i ddweud eu bod bellach wedi cwblhau eu deg wythnos o hyfforddiant a’u bod allan ar batrôl yn annibynnol. Yn ogystal, bydd dau gwnstabl heddlu newydd yn dechrau yng Ngorllewin Casnewydd y mis hwn sydd wedi trosglwyddo o heddlu arall. Maen nhw wedi bod ar gwrs hyfforddiant am bythefnos a bellach wedi dechrau eu sifft newydd yn eu hardaloedd eu hunain.

Rydym wedi dechrau cyfnod prysur arall lle rydym wedi bod yn cynnal nifer o ddiwrnodiau ymgyrchu a digwyddiadau gorfodi. Ar y 25ain Hydref 2017, gwnaethom gynnal ymgyrch amlasiantaeth arall gyda thrawstoriad o asiantaethau partner. Roedd hyn yn cynnwys sesiwn briffio gyda phawb a oedd yn ymwneud â Chanolfan Mileniwm Pilgwenlli. Roedd y diwrnod yn cynnwys gorfodi, addysg ac ymwybyddiaeth mewn perthynas â Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus Pilgwenlli (http://bit.ly/2BNJnQc). Arweiniodd y gr?p cymunedol, Pride in Pill ymgyrch lanhau a gwnaethom ymweld ag adeiladau trwyddedig ac adeiladau masnachol a oedd yn ymwneud â gwerthu tân gwyllt.

 Yna gwnaethom gynnal ymgyrch gorfodi gyda’n cydweithwyr o’r Uned Cynnal Ardaloedd (ASU). Roedd yr ymgyrch hwn yn canolbwyntio ar droseddwyr sy’n defnyddio beiciau a mopedau i gyflenwi cyffuriau anghyfreithiol neu’r rhai sy’n reidio’n wrthgymdeithasol. Byddwch wedi gweld ar ein cyfrif Twitter lleol ar gyfer Pilgwenlli ein bod wedi adennill nifer sylweddol o feiciau o fewn ein cymunedau yn y gorllewin a ledled Casnewydd dros y chwe wythnos diwethaf. Mae’r beiciau hyn wedi bod yn achosi problemau enfawr yn lleol ond rwy’n falch o ddweud eu bod wedi cael eu cymryd oddi ar droseddwyr yn awr. Mwy yma: https://www.gwent.police.uk/en/newsroom/story/news/operation-targets-illegal-bikers-in-newport/

Pryder dealladwy a leisiwyd gan ein preswylwyr yw parcio cerbydau yn anghyfreithlon. Mae ein Swyddogion Cymorth Cymunedol wedi bod yn gweithio’n galed ar y flaenoriaeth hon a gallaf hysbysu bod dros gant o docynnau cosb benodol wedi cael eu cyflwyno dros y mis diwethaf.

Ym mis Ionawr 2017 cynhaliodd ein partneriaid ‘Arolwg Hyder’ ym Mhilgwenlli, a dangosodd canlyniadau’r arolwg rai pryderon go iawn gan y gymuned mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, materion yn ymwneud â throseddau. Mae’r arolwg hwn wedi cael ei ailadrodd yn y mis diwethaf a chaiff y canlyniadau eu cyhoeddi yn y pythefnos nesaf. Cadwch eich llygaid ar agor am y rhain -rwy’n si?r y byddant yn well.

Rydym yn trefnu diwrnod o weithredu cyffrous iawn ar y 13wg Rhagfyr, a fydd yn cychwyn o Ganolfan Mileniwm Pilgwenlli am 10:00am. Prif ddigwyddiad y bore fydd ein Heddlu Bach (http://bit.ly/2ksOMbn) a fydd, ochr yn ochr â’n swyddogion a phartneriaid, yn helpu i ddosbarthu taflenni atal troseddau ac ymgysylltu â’n cymunedau unwaith eto i ganfod eu pryderon a phroblemau. Bydd hwn yn ddiwrnod llawn hwyl ond unwaith eto bydd yn cyfleu neges bwysig.

I gael y newyddion diweddaraf yn ddyddiol, dilynwch fy nhimau ar Twitter @gppill @gpbettws

Gallwch hefyd anfon unrhyw faterion plismona yn eich cymuned ataf drwy e-bost [email protected] 

Yr Arolygydd Paul Davies