Datganiad Preifatrwydd

Heddlu Gwent - Datganiad Preifatrwydd ac Amodau a Thelerau Defnydd

Caiff unrhyw wybodaeth a gyflwynir i Heddlu Gwent gan ddefnyddiwr drwy'r wefan hon ei thrin yn gyfrinachol ac ni chaiff ei datgelu i drydydd partïon oni bai bod angen gwneud hynny'n unol â'r gyfraith.

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn dangos i ni eich bod yn deall y datganiad hwn a'ch bod yn cytuno ag ef.

Ceisir gwybodaeth bersonol mewn rhai achosion a chaiff ei rhoi yn wirfoddol gan amlaf. Caiff hyn ei ddynodi gan (optional) yn y blwch priodol.

Bydd defnydd bwriadol y fath wybodaeth yn cael ei ddangos ar waelod yr adran berthnasol. Gall cyfrifiadur neu gyfrwng arall ddal neu brosesu'r wybodaeth hon.

Mae'r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill nad oes gan Heddlu Gwent reolaeth drostynt. Nid yw Heddlu Gwent yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd unrhyw un o'r gwefannau y cyfeirir atynt ac nid yw o reidrwydd yn cefnogi'r farn a fynegir arnynt. Ni ddylid ystyried ein bod yn cefnogi gwefan unrhyw drydydd parti a restrir gennym. Ni allwn warantu bod y dolenni hyn yn gweithio drwy'r amser ac nid oes gennym reolaeth dros argaeledd y tudalennau y mae dolenni iddynt.

Os bydd gennych ymholiadau yngl?n â gwefan Heddlu Gwent, cysylltwch â ni.

Fel arall, gallwch ysgrifennu at y cyfeiriad canlynol: 

Adran Cyfathrebu Corfforaethol
Pencadlys Heddlu Gwent

Croesyceiliog
Cwmbrân
NP44 2XJ 

NODER: NI ddylid defnyddio'r cyfeiriad e-bost a roddwyd uchod ar gyfer rhoi gwybod am drosedd.